Спечелете 10 хладилника Indesit и 1000 ваучера по 50 лв. от сокове Queen's

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как да участвате:

С покупка на продукти Queen's и регистрация на касови бонове.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
        Queen’s – 1 L - /всички вкусове/
        Queen’s 2 L PET - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.

Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Продажбите на продуктите, свързани с Играта, започват на 15.11.2021 г. и продължават до 31.12.2021 г. Продукти могат да бъдат налични и продавани, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта, с изключение на продукти, закупени в обекти, в които обозначаването на Играта с рекламни материали е стартирало по - рано, а именно 08.11.2021 – 14.11.2021 г.

В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 15.11.2021 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/.

б/ да регистрира стойност и номер на касова бележка, която доказва закупуването на продуктите посочени в раздел III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

г/ потребителят може да се включи в седмично теглене за ваучер от Содексо на стойност 50 лв., ако е закупил продукти за минимална стойност 3 лв. Потребителите, акумулирали по-голяма сума и участвали повече пъти, имат по-голям шанс да спечелят ваучер.

д/ ако потребителят не се включи в нито една томбола - седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.

е/ ако потребителят се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той няма право отново да участва в играта със същия касов бон, стойността на касовата бележка (използвана вече за участие) се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер и 1 брой хладилник.

Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си и/или на представлявания лични данни за целите на настоящата игра.

Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта http://promo.queens.bg/, използвайки потребителското си име и паролата си.

Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/. При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта http://promo.queens.bg/. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на http://promo.queens.bg/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.

Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като печеливш.

Един участник може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.

За участие в томбола се изискват покупки на следната стойност:

    а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 3 лв.;
    б/ хладилник – 7 лв.;

НАГРАДЕН ФОНД.

    Два вида награди, общо 1010 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 1000 бр., за целия период, 145 за 6 седмици и 130 за една седмица.

За повече информация къде може да използвате ваучерите: www.sodexo.bg

б/ Хладилник Indesit LI8 S1E S – 10 бр. – ще може да се участва в периода 15.11 - 31.12.2021г., като печелившите ще бъдат изтеглени на седмото теглене: 04.01.2022г.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 бр. хладилник.

 
ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ.

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.

Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (15.11. – 21.11.2021г.) – 22.11.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.
б/ Теглене седмица 2 (22.11. – 28.11.2021г.) – 29.11.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.
в/ Теглене седмица 3 (29.11. – 05.12.2021г.) – 06.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.
г/ Теглене седмица 4 (06.12. – 12.12.2021г.) – 13.12.2021г. – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.
д/ Теглене седмица 5 (13.12. – 19.12.2021г.) – 20.12.2021г. – теглене на  печеливши за 145 ваучера х 50лв.
ж/ Теглене седмица 6 (20.12. – 26.12.2021г.) – 29.12.2021г.  – теглене на печеливши за 145 ваучера х 50лв.
з/ Теглене седмица 7 (27.12. – 31.12.2021г.) – 04.01.2022г.  -  теглене на  печеливши за 130 ваучера х 50лв. и 10 хладилника Indesit LI8 S1E S , пълни с Queen’s продукти.

и / За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 145 печеливши за ваучер Sodexo и 10 резерви през първите шест седмици и 130 печеливши през последната - седма седмица и 10 резерви. При последното 7 теглене на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ хладилника плюс 3 /трима/ резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
    За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол с Организатора за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни коректно трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично, който в последствие бива предаден на Организатора.
    Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна/парична награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
    Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от страна на спечелилия данни, във връзка с декларирането на съответната награда.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/с първото си име и последните четири цифри на телефонния си номер и информирани, чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

Доставка на наградите:

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на Speedy и мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, има липса на касови бележки, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; спечелил участник, не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си може да бъде ограничен от Организаторът, като не получи спечелената награда.
    Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа или в офис на куриерска фирма „Speedy” до поискване. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
    Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара