Спечелете ваучери за почивка и ваучери за Decathlon от Kinder Pingui

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2021

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder Pingui, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“).

Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 3 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) върху регистрираната и одобрена за участие съгласно тези Официални правила касова бележка/и един участник в Промоцията може да участва за две различни по вид награди, упоменати в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Участието се осъществява в следните стъпки:

1. Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази касовата бележка от покупката.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта http://www.kinder.com и да създаде свой потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл и парола.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Pingui); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г.

Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват левове, като един лев в профила на участника съответства на един пълен похарчен български лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя един лев в профила.

В зависимост от броя на събраните левове в профила си съгласно т. 7 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

- един от 60 ваучера за Decathlon на стойност 250 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 3 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- един от 3 ваучера за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 9 лева в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 9 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 3 или 9 лева) за закупен/и Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., KinderPingui/Киндер Пингуи или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни.Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui /Киндер Пингуи или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Награда вид 1 (ваучер за  Decathlon на стойност 250 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 60 (шейсет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 3 лева в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 3 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Награда вид 2 (ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период 3 (трима) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 9 лева в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 9 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Участник с поне 9 лева в профила си първо участва в томболата за спечелване на Награда вид 2 (ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за Decathlon на стойност 250 лв.).

Участник с между 3 и 8 лева в профила си може да участва единствено за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за Decathlon на стойност 250 лв.).

Тегленето на наградите ще се извърши от по-голямата към по-малката, т.е. например е възможно участник с 9 лева в профила си да не бъде изтеглен в томболата за по-голямата награда, но да спечели по-малката награда.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец декември 2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 2 (два) вида, както следва:

    Награда вид 1: Ваучер за спортни магазини Decathlon на стойност 250 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 60 броя награди от този вид.

    Награда вид 2: Ваучер за семеен уикенд в хотел Св. Иван Рилски Банско на стойност 750 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 3 награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара