Спечелете саундбар системи, абонаменти на Netflix и 60 бутилки Ballantine’s 7YO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 януари 2022

Как да участвате:

С покупка на продукти Ballantine's и регистрация в специалния сайт на кампанията.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията

    Ballantine’s Bourbon Finish 7YO 0,700 ml.
    Ballantine’s Finest Scotch Whisky 0,700 ml.
    Ballantine's Finest Scotch Whisky, 1 l.
    Ballantine's 12 YO, 700 ml.

Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да закупи поне един от продуктите на Ballantine’s, участващи в кампанията и посочени в т.4., в рамките на кампанията, както и да запази касовата бележка, удостоверяваща покупката му до края на кампанията или респективно до връчването на наградата, ако се окаже печеливш, в едно от трите официални тегления по време на промоцията.

След покупката, потребителят трябва да заяви участие в Промоцията на https://nowrongway.bg, където следва да регистрира:

    своите данни: име и фамилия, телефонен номер на български мобилен оператор за връзка, e-mail;
    да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;
    да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;
    да натисне бутон „Потвърди”.

След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не.

С успешната регистрация, всеки участник се включва в томбола за спечелване на 1 (една) от наградите в Промоцията, теглени в съответния месец както е описано в т.9.2.

Един потребител може да се регистрира / да участва до 5 (пет) пъти в едно от трите тегления в рамките на Промоцията. Важно: Данните (име, фамилия, телефон, e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация от един и същи потребител. В базата данни за тегленето на наградите влиза потребител, който на свое име, фамилия, телефон има направени не повече от 5 (пет) регистрации.

В случай че бъде изтеглен, победителят трябва да предостави на Организатора касовата бележка удостоверяваща покупката на продукт, участващ в Промоцията както е описано в т.4. и закупен в рамките на периода на Промоцията.

Допълнителна бонус механика

Всеки регистриран потребител, отговарящ на условията на Промоцията може да участва в допълнителната механика на уебсайта на Промоцията, която му гарантира 5 пъти повече допълнителни участия. След успешна регистрация, всеки потребител ще може да изтегли предизвикателство, като условието за участие е да го сподели през своя личен профил във Facebook. За да бъде валидна механиката, постът трябва да бъде публичен, името на профила трябва да е същото като името ползвано за регистрация в Промоцията, както и да бъдат отбелязани профила на Ballantine‘s и двама души по избор на участника.

В Промоцията ще бъдат раздадени общо 78 (седемдесет и осем) награди:

3 (три) броя Samsung Sоundbar

*Организаторите си запазват правото да сменят моделите и/или марките на технологичните награди в случай че доставчиците по някаква причина нямат наличност, и/или спрат внос, и/или продажба на конкретните марки, и/или модели; както и по друга обективна причина неизчерпателно. При възникване на подобно обстоятество, Организаторите ще заменят технологичните награди с най-близки като модел и/или технологични възможности, и/или марка до обявените.

60 (шестдесет) броя бутилки Ballantine’s 7YO

15 (петнадесет) броя годишен Netflix абонамент (12 (дванадесет) последователни календарна месеца за период от 1 (една) календарна година считано от:

    14.12.2021 г.,
    14.01.2022 г.
    или 14.02.2022 г.

в зависимост от това, в кое от трите тегления, посочени в т.9.2., са спечелили.

Всичките 78 (седемдесет и осем) награди ще бъдат разпределени в три официални тегления, като по време на всяко ще бъдат изтеглени по:

    1 (един) брой Samsung Soundbar
    20 (двадесет) броя бутилки Ballantine’s 7YO
    5 (пет) броя годишен Netflix абонамент

Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.

След доставка на наградите, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди на технологичните награди и/или недоволство, или друг тип оплаквания.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 (сто) лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от който да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. или съответно за 2022 г. в зависимост кога са спечелили. Организаторът е задължен да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора

Печелившите ще бъдат изтеглени в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията и за съответния месец посочен в т.9.2

Наградите ще бъдат разпределени в три тегления по време на цялата тримесечна промоция, респективно по едно теглене на месец както следва:

    Участниците, регистрали се на сайта на промоцията между 00.00 ч. на 01.11.2021 до 23.59 ч. на 30.11.2021 г. ще участват в тегленето на 07.12.2021 г.
    Участниците, регистрали се на сайта на промоцията между 00.00 ч. на 01.12.2021 г. до 23.59 ч. на 31.12.2021 г. ще участват в тегленето на 11.01.2022 г.
    Участниците, регистрали се на сайта на промоцията между 00.00 ч. на 01.01.2022 г. до 23.59 ч. на 31.01.2022 г. ще участват в тегленето на 08.02.2022 г.

На всяко теглене ще бъдат изтеглени по 26 (двадесет и шест) печеливши с по 5 (пет) резерви за всяка категория награди.

Имената на печелившите участници при всяко теглене - 26 (двадесет и шест) - ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията – https://nowrongway.bg/winners – в срок до една календарна седмица след изтеглянето им на съответната дата посочена в т.9.2.

Организаторите ще се свържат по телефон с всички 26 (двадесет и шест) печеливши след всяко теглене в рамките на 5 (пет) работни дни след теглене на наградите на предоставените от тях телефони за връзка в регистрационната форма.

В случай че Организаторите не могат да се свържат с един или повече от печелившите поради несъответстващ или неотговарящ телефонен номер, този/тези печеливш/и се дисквалифицира/т и за победител се счита първият изтеглен резервен печеливш.

Участник, изтеглен като печеливш в някое от трите тегления по време на промоцията, който не покаже валидна касова бележка удостоверяваща покупка на продукт, както е описано в т.4 и в рамките на промоцията, се дисквалифицира.

Наградите посочени в т.8.2 Samsung Soundbar и 8.3. Бутилка Ballantine’s 7YO се получават чрез куриерска фирма в срок до 10 (десет) работни дни след обаждането до печелившия.

Наградата посочена в т.8.4. Годишен Netflix абонамент ще се връчи по следния начин на печелившите:

След предоставяне на валидна касова бележка, както е описано е т. 7.6. на куриера на Организаторите, същите ще предоставят на печелившия предварително създаден профил в платформата на Netflix с абонамент за 12 (дванадесет) последователни календарна месеца със стартова дата както е описано в т. 8.4. След изтичането на годината, абонаментът се прекратява автоматично, а печелившият има право да продължи ползването на създадения профил за своя сметка и на личен имейл.

При получаване на наградата, участникът следва да представи: лична карта или друг документ за самоличност, с който да удостовери, че има навършени 18 години. физическата касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт, участващ в промоцията, както е описано в т.4 и закупен в рамките на промоцията.

При получаване на награда на стойност над 100 (сто) лева, участникът следва да попълни и подпише приемо-предавателен протокол, в който да посочи данните си за три имена, ЕГН и адрес, с оглед изпълнение на данъчните и счетоводни задължения на Организатора по ЗДДФЛ.

Разходите за доставка на наградите са за сметка на Организаторите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара