Спечелете фотоапарати, куфари и още 2000 награди от Nivea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2021

ОТДАЙ СЕ НА ПОЧИВКА С NIVEA

Участвай в новата промо игра на NIVEA и дрогерии Lilly в периода 1-31 октомври 2021г. със страхотни награди за заслужена (или пък не 😇) почивка!

📌 Как да участваш

☑️Посети най-близката до теб дрогерия lilly в периода 1-31 октомври 2021г.
☑️Купи продукти NIVEA на минимална стойност 12лв. с ДДС
☑️ Изтегли скреч карта на касата и можеш да спечелиш  страхотни награди!

🎁 Какви са наградите?

Можеш да спечелиш 1 от 2 фотоапарата за моментни снимки Fujifilm Instax Mini Liplay, 1 от 20 куфара NIVEA или 1 от 2000 тага за имена NIVEA! ️🎊

Промо  играта  се  организира  и  провежда  във  всички  търговски  обекти  на  „Лили
Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.
 
Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на „Лили
Дрогерие“ ЕООД продукти от асортимента на марката NIVEA на стойност минимум 12 лв.
с ДДС, след което имат възможност да участват в  ПРОМО ИГРАТА за една от посочените
в Раздел 4, т.4.3  от настоящите Официални правила  моментни  награди.  За всеки закупен
продукт с марка NIVEA  Участникът получава скреч карта. При изтриване на защитното
покритие на скреч картата се появява един от следните надписи: 1. „Печелиш фотоапарат за
моментни снимки FUJIFILM  INSTAX MINI LIPLAY.“; 2. „Печелиш  куфар NIVEA“;  3.
„Печелиш таг за имена NIVEA“ 4. „Опитай отново, картата не е печеливша.“   

Фискалният бон се маркира от служител на касата на обекта при получаване на скреч
карта. Фискалният бон заедно с печелившата скреч карта следва да бъдат запазени от лицето
до  получаване  на  съответната  награда.  При  получаване  на  спечелената  награда  всеки участник е длъжен да предаде печелившата скреч карта на служител в съответния търговски
обект или съответно да позвъни на посочения на скреч картата телефон.

В случай че Участник в Играта спечели таг за имена NIVEA, той го получава на момента
на касовата зона в съответния търговски обект на ”Лили Дрогерие”  ЕООД,  от който е
закупена и изтеглена печеливша скреч карта срещу предоставянето на фискалния бон и
скреч картата(-тите) от участника за закупения(-ите) продукт или продукти NIVEA.  Ако
Участникът спечели някоя от следните награди – фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM
INSTAX MINI LIPLAY, или куфар NIVEA- той следва да се обади на телефон 02 923 16 00,
който е изписан и на самата скреч карта, за да се информира за това как да получи наградата
си.  Ако  след  изтриване  на  защитното  покритие  на  скреч  картата  се  появи  надписът
„ОПИТАЙ ОТНОВО, КАРТАТА НЕ Е ПЕЧЕЛИВША.“, Участникът не печели награда.
Това не лишава Участника от възможността да представи нов фискален бон/фактура за
закупени продукти с марка „NIVEA“ на стойност поне 12 лв. с ДДС и да участва отново в
Играта.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като представи нов
немаркиран фискален бон, удостоверяващ нова покупка на продукт или продукти NIVEA и
при изпълнение на условията на настоящите Официални правила, получава възможност да
изтегли нова скреч карта.  

Ако с един и същи фискален бон/фактура са закупени продукти с марка „NIVEA“ на
стойност над 12 лв. с ДДС, клиентът има право да получи по една скреч карта за всеки 12
лв. от стойността на покупката, но не повече от 10 скреч карти.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски
обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:  
• представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други
продукти, различни от марката „NIVEA“;  
• представят оригинал на фискален бон/фактура за закупен/и извън периода на Играта
продукт/и с марка „NIVEA“ Играта;  
• представят  фискален  бон/фактура  за  закупен/и  продукт/и  с  марка  „NIVEA“  на
стойност по-малко от 12 лв. с ДДС;
• не представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на продукт/и с марка
„NIVEA“ на стойност минимум 12 лв. с ДДС  

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промо играта,
и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При
установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената
от него или с негово съдействие награда.   

Забранени  са  действия  от  страна  на  Участници  в  Промо  играта,  с  които  се  цели
вероятността  за  спечелване  на  награда  да  бъде  повишена  посредством  използване  на
средства  и  методи,  различни  и/или  в  противоречие  с  тези,  предвидени  в  настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или
биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите,
Организаторът  на  Промо играта си  запазва  правото  да дисквалифицира  съответния
Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в
резултат на такива действия награда или награди.

Наградите  таг  за  имена  NIVEA  от  Промо  играта  се  получават  при  поискване  от
печеливш Участник  на каса  в търговския обект, в който е изтеглена печелившата скреч
карта. При получаване на наградата таг за имена NIVEA, Участникът в Промо играта следва
да представи фискален бон, удостоверяващ закупената от него стока, участваща в Промо
играта и печелившата скреч карта, като последната се задържа от служителя в търговския
обект. 

Наградите  фотоапарат за моментни снимки  FUJIFILM  INSTAX  MINI  LIPLAY  и куфар
NIVEA  се доставят  с  куриер на печелившия Участник,  който  следва да се свърже със
служител  на  Организатора  на  телефон  -  02  923  16  00  и  да  следва  инструкциите  на
Организатора, включително като предостави адрес за доставка на наградата. Печелившият
Участник на награда фотоапарат за моментни снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY или
куфар NIVEA следва да запази и представи при поискване от Организатора фискален бон,
удостоверяващ закупената от стока за участие в Промо играта, както и печелившата скреч
карта.
Печелившият участник получава наградата, посочена на скреч картата.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други
награди.  

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта са с илюстративна цел и
илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.

Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда.

Преди получаването на наградата печелившият Участник на фотоапарат за моментни
снимки FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY трябва да предостави на Организатора свои лични
данни – три имена, ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73,
ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на
печелившия Участник е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6,
параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на
печелившия Участник не се изисква.
 
В случай че печелившият Участник откаже да предостави свои лични данни – три имена,
ЕГН и постоянен адрес, както е описано в предходната алинея,  то той губи възможността
си да получи спечелената награда, тъй като без тези лични данни на печелившия Участник
се  възпрепятства  възможността  Организаторът  да  изпълни  задълженията  си,
регламентирани  в  българското  данъчно  законодателство  във  връзка  с  декларирането  и
внасянето  на  окончателния  данък  върху  предоставената  награда  съгласно  т.  7.6.  от
настоящите правила.  

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди  2  бр.  фотоапарати  за  моментни  снимки  FUJIFILM  INSTAX  MINI  LIPLAY  в
настоящата Промо игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14
във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка.
В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на
печелившия Участник на  фотоапарат  за  моментни  снимки  FUJIFILM INSTAX MINI
LIPLAY, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за
изплатените през годината доходи и удържан данък.

Предоставените от печелившия Участник на награда фотоапарат за моментни снимки
FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY лични данни се обработват от Организатора единствено
и само  за целите на спазване на българското данъчно законодателство и получаването на
посочената награда от печелившия Участник. При споменатото обработване, Организаторът
спазва стриктно всяко европейско и национално законодателство, относимо към защитата
на  личните  данни  на  физическите  лица.  За  повече  информация  относно  политиката  за
поверителност  на  Организатора  можете  да  посетите  следната  интернет  страница
https://www.beiersdorf.bg/meta-pages/privacy-policy.

 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара