Спечелете 5 уреда Air Fryer и 50 ваучера по 50 лв. от Colgate и Billa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Уреди за здравословно готвене Air Fryer на стойност 379 лева.
ID номер Име
219 Недялка Георгиева
131 Михаил Алексиев
673 Елена Георгиева
796 Бойко Киров
581 Таня Димитров

50 (петдесет) бр. ваучера за пазаруване в магазини BILLA на стойност 50 лева всеки.
58 Антония Добрева
301 Тони Стратиева
76 Петя Катилова
272 Ели Димитрова
224 Станислава Петкова
659 АТАНАС ЙОВЧЕВ
850 Светлана Иванова
248 Христина Симеонова
547 Петя Церова
204 Мартин Камберов
610 Екатерина Иванова
120 Теодор Пешев
490 Станислав Русинов
373 Тодор Димитров
14 Анелия Тодорова Шейкова
399 Илина Георгиева
251 Татяна Пелтекова
137 Яна Славова
683 Михаела Кирова
324 Росица Костадинова
236 Иванка Дичева
210 Диана Ангелова
895 Георги Атанасов
12 Мария Качева
776 Ружен Боляров
278 Ани Рогашка
675 Валентин Христов
497 Ани Бойкова
310 Милена Дякова
114 Боян Антимов
274 Валя Стефанова
193 Деница Кирилова
613 Величка Георгиева
158 Таня Младенова
354 Гергана Тумбева
446 Иванка Гишина
92 Божанка Колева
664 Кремена Дренакова
155 Веселина Господинова
221 Милена Узунова
470 Добринка Иванова
262 Borana Purceva
140 Евелина Цветанова
814 Иван Тонев
795 Валентина Георгиева
522 Светлозар Бургов
306 Маргарита Бонева
303 Любка Петрова
18 Бонка Тодорова
134 Стояна Димитрова

Кампанията се провежда във всички търговски обекти BILLA на територията на Република България. Настоящите условия са достъпни на електронната страница на Организатора www.colgatepromo.bg, както и в обектите в които се провежда Кампанията.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в Кампанията, може да се включи като закупи един или повече продукти с марка Colgate на обща стойност минимум 3,99 лв. („Промоционален продукт“) от търговските обекти, в които се провежда Кампанията.

След закупуване на Промоционален продукт, за да се включите в Кампанията за спечелването на 1 (един) от 5 (пет) уреда за здравословно готвене Air Fryer или 1 (един) от 50 (петдесет) ваучера за пазаруване в магазини BILLA на стойност 50 лева трябва да посетите електронната страница www.colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително свое име, и-мейл адрес, телефон и да впишете номера от касовата бележка, която сте получили от търговски обекти BILLA на територията на Република България, след закупуване на Промоционален продукт (“Код/номер”) на стойност минимум 3,99 лева.

Могат да бъдат регистрирани единствено номера от касови бележки, издадени от търговски обекти BILLA. Система на Организатора ще извършва незабавна и автоматична проверка на уникалността и валидността на номерата от касовата бележка и на регистрацията на всеки участник. При регистриран уникален и валиден номер от касовата бележка, системата ще връща имейл, в който информира участника, че номерът му е регистриран за участие. Проверката е окончателна и участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на номерата от касовите бележки и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати, спре и/или отложи Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на номер от касовата бележка, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален номер от касовата бележка осигурява едно участие.

Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 01.10.2021г. на www.colgatepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 31.10.2021г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

Участник може да се включи в Кампанията, като използва всеки номер от касовата бележка само веднъж. С регистриране на един номер от касовата бележка може да се спечели само една Награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен номер от касовата бележка. Участниците декларират, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.
Регистрирайки номера от касовата бележка, която е получена от търговски обекти BILLA на територията на Република България, след закупуване на Промоционален продукт на стойност минимум 3,99 лева, участниците могат да спечелят една от следните награди:

● 1 (един) от 5 (пет) уреда за здравословно готвене Air Fryer на стойност 379 лева;
● 1 (един) от 50 (петдесет) бр. ваучера за пазаруване в магазини BILLA на територията на Република България на стойност 50 лева всеки.

Спечелилите награда се изтеглят на случаен принцип от всички регистрирани уникални и валидни номера от касовите бележки посредством системата, разработена от Организатора. Тегленето на печелившите ще се проведе на [04.11.2021г.] в седалището и адреса на управление на Колгейт- Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, от комисия, съставена от служители на Организатора и в присъствието на нотариус. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници, който се удостоверява от нотариус. На същия ден след провеждане на тегленето на печелившите Организаторът обявява печелившите на уебстраницата на Кампанията: www.colgatepromo.bg.

Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон. Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден печеливш участник след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния печеливш участник, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 6.3. по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 30 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, даваща право на участие в Кампанията и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи документ за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 5.1. по-горе се прилага.

За награди на стойност над 100 лв., Организаторът издава служебна бележка във връзка с подаване от страна на участника на годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За целите на издаването на служебна бележка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 7 от Правилата на Кампанията по-долу.

Краен срок - 31 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара