Спечелете годишна стипендия от 150 лв. за пазаруване всеки месец

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Б. Михайловска

Класната стая те очаква!

Стипендия за пазаруване от Сердика Център – какъв по-хубав подарък за новата учебна година?

Пазарувай със своя ученик или студент в Сердика Център за повече от 50.00лв и играй за награда – годишна стипендия от 150 лв. за пазаруване всеки месец.

Покажи касовите си бележки на Бюро Информация и се регистрирай в лотарията!

Играй до 19 септември и участвай за страхотния подарък. 

Участието в Кампанията е обвързано с покупка от минимум 50,00 лв. от търговските обекти
в Сердика Център  в рамките на един  ден в периода на Кампанията.  В Кампанията  не
участват  касови  бонове  получени  при  заплащането  на  комунални  сметки,  сметки  за
телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.  

Касов/и  бон/бонове  на стойност от 50.00лв. дава право на едно участие. За един или
няколко касови бонове формиращи сума по-голяма от 50.00 лв., участникът има право на
брой участия кратни на 50. За избягване на съмнение, при касови бонове надвишаващи 50
лв., но не кратни на 50, участникът ще има право само на толкова участия, колкото пъти
сумата е кратна на 50 (напр. при касов/и бон/ове на стойност от 290 лв., участникът ще има
право на 5 участия).

  Наградата в Кампанията е:
„Стипендия“ или ваучери за пазаруване на стойност 150 лв. всеки месец, в рамките на 9
месеца (1 учебна година). Ваучерът се предоставя всеки месец и може да се използва само
в рамките на посочения на гърба му срок на валидност.

Наградата  не може  да бъде  заменяна  с паричната й  равностойност. Ако в следствие на
обстоятелства извън контрола на Организатора  той не може да предостави посочената
награда,  Организаторът  си  запазва  правото  да  предостави  аналогична  на  обявената
награда.

  Всеки участник следва да представи касова/и  бележка/и, отговаряща/и  на изискванията
съгласно точки  3.2.  и 3.3.  по-горе,  и да се регистрира за участие на бюро „Информация“,
находящо се на ниво 0 в Сердика Център.  

  За целите на участие в Кампанията, лицето следва да предостави име и фамилия, телефон
за връзка, години, адрес на електронната поща и обща стойност на касовата/те бележка/и.
Служителят  на  бюро  „Информация“  поставя  специален  мокър  печат  на  касовата/те
бележка/и, която/които остава/т в участника.  

  Ако  дадено  лице  не  отговаря  на  условията  по  точка  3.4.,  то  служителят  на  бюро
„Информация“ ще откаже да постави  мокър  печат на касовата бележка и съответно това
лице няма да има право да участва в Кампанията. 

  След  верификация  на  касовия/те  бон/ове  от  служител  на  бюро  „Информация“,  всеки
участник допуснат до участие в Кампанията самостоятелно въвежда личните си данни (име
и фамилия, години, телефон и и-мейл адрес) в таблет. Таблетът работи с информационна
платформа (софтуер) наречен „Survey on tablet”, който автоматично препраща личните
данни на участника до представител на Организатора. Личните данни са криптирани с
парола и код, и се изпращат единствено и само на представител на Организатора, който е
оторизиран да ги обработва за целите на участието в Кампанията.  

  Организаторът въвежда имената на участниците в нарочен списък  („Списък“), като им
задава  поредни  номера  по  момента  на  постъпване  на  дадената  регистрация.
Организаторът извършва преценка за това колко пъти има право да участва дадено лице
съгласно принципът, описан в точка 3.3., като всеки участник бива вписан в Списъка с
толкова поредни номера, колкото пъти сумата на касовия/ите бон/ове е кратна на 50. 

  В последния час на последния ден от Срока, Организаторът финализира Списъка с всички
номера на участници. 

  Тегленето ще се извърши на 21.09.2021г. в 12:00 часа на бюро „Информация“ от комисия в
състав: един представител на Организатора и един представител на бюро „Информация“,
за което ще бъде съставен нарочен протокол. При условията на чл. 6.2. по-долу, ще бъде
извършено повторно теглене за неполучените награди на 23.09.2021г. в 12:00 часа  на
същото място и при същите условия.  Тегленето на печелившите участници ще бъде
публично, като всички заинтересовани лица са поканени да присъстват в посочения
ден и час. 

  Печелившитят  участник  ще бъде  избран на случаен принцип чрез електронен жребий
(посредством  уеб-базираното  приложение  random.org) измежду  всички  участници,
включени в Списъка.
 
  Всеки печеливш участник се уведомява по предоставения от него телефон за връзка и/или
адрес  на  електронната  поща.  Ако  същият не  отговори  в  срок  до  два  дни  след
уведомлението,  респективно откаже да получи наградата  или не се появи, за да получи
наградата си в срока, посочен по-долу, то този участник губи правата си за получаване на
наградата. В случай, че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени
в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на
съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил
наградата си.  

  Наградите следва да се получат от офисите на управата на Сердика Център, находящи се
на адрес: район „Оборище“, бул. Ситняково 48, бюро Информация, всеки ден в работно
време (от 10:00 ч. до 21:00 ч.) в срок до 10 дни, считано от датата на писмено потвърждение
за получаване на награда.  

  При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да предостави касовата/те
бележка/и (с печата) и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен
протокол,  както  и  бележка  от  учебното  заведение,  удостоверяваща  редовното  му
посещение  от студента  или ученика.  Печелившия участник  няма  право  да получи
награда при непредоставяне на касовата бележка (с печата).       

  Правото на  печелившия участник  да  получи  наградата  е  лично,  ненаследимо  и
непрехвърлимо.  

  При получаване на наградите си, печелившите участници подписват приемо-предавателен
протокол. 

  На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби
от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото
лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със
задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като
доход за 2021 г.  

Краен срок - 19 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара