Спечелете телефони Apple iPhone 12 и слушалки Apple AirPods Pro

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 10 декември 2021

Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на участие:
1. посети Страницата на Кампанията;
2. изгледа обучителните видеоматериали, качени на Страницата на Кампанията;
3. се регистрира за Участие в Кампанията;
4. реши успешно теста, свързан с изгледаните обучителни видеоматериали;

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1 България, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.

Кампанията ще бъде достъпна на Страницата на Кампанията Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1 от тези Правила при следните условия:

Всеки Участник има право да се регистрира само веднъж.

Всеки Участник може да спечели само една награда.

За извършване на регистрация по т.4.1.3. Участниците следва да посочат своите имена, e- mail адрес и телефонен номер. В регистрационната форма на Страницата на Кампанията, да
декларират запознанство с правилата на Кампанията. Чрез извършване на успешна регистрация се приема, че Участници приемат настоящите правила и заявяват желание за участие в
Кампанията.

Всички Участници, изпълнили условията на т.4 и т.5. участват в теглене за Наградите по т.6.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, чрез теглене след края на Кампанията са:
- 3 бр. телефон Apple iPhone 12
- 10 бр. слушалки Apple AirPods Pro

Участниците в Кампанията, които печелят Награди по т. 5.1. и 5.2. ще се определят чрез електронно теглене, което ще извърши на 15.12.2021 г. автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на всеки печеливш Участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи Наградата в срока по т.
8.1. от тези Правила.

Разпределението на Наградите се извършва измежду Участници, които отговарят на
условията по т. 4 и 5 от тези Правила.

Печелившите Участници на Награди по т. 6.1., определени по реда, описан по-горе, ще бъдат информирани за спечелената Награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал или чрез обаждане на оставения телефонен номер за контакт. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението или обаждането или откаже да получи наградата не по-късно от 31.12.2021 г., за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

За да получи спечелена награда по т. 5.1. или 5.2. съответният печеливш Участник следва да представи:
1. Ако е на възраст над 18 години – лична карта;
2. Ако е на възраст между 14 и 18 години – задължително следва да бъде придружен от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или
попечителството.
3. Ако е на възраст под 14 години – задължително следва да бъде придружен от родител или настойник с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или настойничеството и родителят/настойникът следва да приеме Наградата за него.

Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник или родителят/попечителят/настойникът и от служител на Организатора.

Крайният срок за получаване на наградите е до 31.12.2021 г.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара