Спечелете VR очила, официални футболни топки и още 2400 награди от NIVEA MEN


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/niveamen-national

За да участваш в играта, купи продукти на NIVEA MEN за минимум 12лв. с ДДС в периода 31.05.2021г. до 11.07.2021г..

Заяви своето участие, заедно със снимка на касовата бележка или фактурата, като попълниш формуляра по-долу в периода от 31.05.2021г. до 11.07.2021г..

От всяка седмична томбола можеш да спечелиш 1 брой очила за виртуална реалност Oculus Quest 2 и 10 броя официални футболни топки REAL MADRID. Освен това веднага можеш да спечелиш и една от над 2000 брандирани NIVEA MEN награди, които са скрити под седалките на стадиона.

Можеш да участваш до максимум 4 пъти на седмица, като всеки път регистрираш нова касова бележка или фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN за минимум 12лв. с ДДС, съгласно Правилата за участие.

Всяка седмица се теглят 11 големи награди – 1 бр. VR очила Oculus Quest 2 и 10 бр. официални REAL MADRID футболни топки

Всеки участник може да спечели само по една голяма награда за целия период на кампанията и неограничен брой моментни награди, като всяко отделно участие трябва да е потвърдено с нова касова бележка или фактура съгласно правилата.

Независимо дали печелиш моментна награда, ти продължаваш да участваш и за една от големите награди! 

Играта се провежда в периода от 31.05.2021 г. до 11.07.2021 г., като участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEA MEN“. В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEA MEN“ на стойност минимум 12 лв. с ДДС независимо от търговския обект, от който са закупени. Детайли за Играта са описани в РАЗДЕЛ 6.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са следните:
а. 6 броя очила за виртуална реалност Oculus Quest 2 64GB (големи награди) – по 1 брой след края на всяка календарна седмица от периода на Играта;
б. 60 броя официални футболни топки REAL MADRID (големи награди) – по 10 броя след края на всяка календарна седмица от периода на Играта;
в. 1200 броя метални чаши NIVEA MEN (моментни награди) – моментна печалба при регистрация на касова бележка за участие в Играта;
г. 1200 броя мултифункционален инструмент NIVEA MEN (моментни награди) – моментна печалба при регистрация на касова бележка за участие в Играта.

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на обща стойност минимум 12 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от моментните награди от т. 4.1., букви „в“ и „г“ на раздел 4 чрез регистриране на касова бележка и избор на място на виртуалния стадион на http://www.nivea.bg/niveamen-national. Регистрираните касови бележки, независимо дали са спечелили моментна награда, всяка седмица от периода на кампанията участват и в томбола за една от големите награди от т. 4.1., букви „а“ и „б“ на раздел 4. За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе на http://www.nivea.bg/niveamen-national и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, но до максимум 4 пъти на седмица, като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 12 лв. с ДДС от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки участник може да спечели неограничен брой моментни награди, стига за всяко свое участие да регистрира нов касов бон/фактура, който да удостоверява нова покупка на NIVEA MEN продукти. Всеки Участник може да спечели само една голяма награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.

Ако с един и същи касов бон/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 12 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този касов бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в тегленето за наградите лица, които са:
а. участвали с касов бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEA MEN, на по-ниска от посочената стойност или закупени извън периода на провеждане на Играта.
Заб.: Ако на касовия бон/фактурата присъстват и други продукти, закупени от който и да е търговски обект в страната, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон/фактурата да съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 12 лв., закупени през периода на провеждане на Играта;
б. участвали в Играта с касови бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС, извън периода на Играта;
в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, e-mail, телефон за връзка, номер, дата и качена снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и регистрации с качени снимки на касови бонове/фактури, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта;
г. участвали със служебен бон или дубликат на касовия бон/фактурата.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

Наградите ще бъдат изтеглени в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с името на печелившите Участници, всяка седмица ще бъдат изтеглени и имената на 2 (двама) резервни такива за Oculus Quest 2 64 GB и 5 (петима) резервни за футболна топка. Изтеглянето на имената всяка седмица се извършва в следния ред – първо се изтегля името на печелившия за Oculus Quest 2 64 GB и след това имената на резервните печеливши, после
се изтеглят имената на печелившите за футболна топка, а след това и на резервните печеливши за тези награди.

Датите за тегленето на големите седмични награди са както следва:
• за седмица 31.05.-06.06.2021 г. – на 09.06.2021 г. и публично оповестяване на 10.06.2021 г.
• за седмица 07.06.-13.06.2021 г. – на 16.06.2021 г. и публично оповестяване на 17.06.2021 г.
• за седмица 14.06.-20.06.2021 г. – на 23.06.2021 г. и публично оповестяване на 24.06.2021 г.
• за седмица 21.06.-27.06.2021 г. – на 30.06.2021 г. и публично оповестяване на 01.07.2021 г.
• за седмица 28.06.-04.07.2021 г. – на 07.07.2021 г. и публично оповестяване на 08.07.2021 г.
• за седмица 05.07.-11.07.2021 г. – на 14.07.2021 г. и публично оповестяване на 15.07.2021 г.

Спечелилите моментни награди – метални чаши NIVEA MEN и мултифункционални инструменти NIVEA MEN, ще бъдат потърсени относно получаване на наградите си след валидиране на касовите бонове, с които са участвали, но не по-късно от 2 седмици след края на седмичните периоди на играта.

Големите награди – 6 броя VR очила Oculus Quest 2 64GB и 60 броя официални футболни топки REAL MADRID, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят документ за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукти NIVEA MEN на стойност минимум 12 лв. с ДДС от която и да е търговска верига в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква.

Краен срок - 11 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара