Спечелете безвъзмездни заеми и кредити до 6000 лв., смартфони Samsung, велосипеди, дронове и още

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 12 септември 2021

Участието в кампанията е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

    Кредит на вноски за суми до 6000 лева и срок на връщане от 2 до 18 месеца;
    Заем до заплата за суми до 1000 лева и срок на връщане от 5 до 45 дни.

Участникът следва да въведе по време на кандидатстването си получения от Ferratum промокод.

Промокодът е цифрово и/или буквено означение, което се предоставя от Ferratum на клиент. Промокодът се въвежда в специално поле на уебсайта по време на подаване на заявката за кредит.

Участник в кампанията може да бъде всеки, усвоил кредит от Ferratum в посочения период на кампанията в Раздел 3  от настоящите Правила чрез страницата на Ferratum  www.ferratum.bg/ или през партньорски офис и който няма забава по изплащането на текущия си кредит. Участник, който е спечелил награда в рамките на текущата промоция, няма право да участва за нова награда.

В кампанията могат да участват лоялни клиенти, както и лица, които към момента на кандидатстване нямат активен кредит към „Фератум България“ ЕООД.

За целите на кампанията "лоялен клиент" е всяко лице, усвоило поне един кредит от "Фератум България" ЕООД и погасило задължението си в срок или в рамките на 60 дни от падежната дата.

Участниците, в кампанията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Дружеството няма задължение да отправи промоционалното предложение до всеки клиент, отговарящ на условията за право на участие в кампанията. Предложенията се отправят на случаен принцип според техническите възможности на Ferratum като Ferratum се стреми предложението да достигне до максимален брой клиенти, като също така информацията се публикува и на уеб сайта на Ferratum.

Наградите, които организаторът осигурява са:

    6 безвъзмездни заема до заплата за суми до 1000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, активният кредит на клиента, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата.
    3 безвъзмездни кредита на вноски за суми до 6000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, остатъкът от активния кредит на клиента към датата на спечелване, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата.
    12 смартфона Samsung Galaxy A52
    3 надуваеми канута
    3 падъл борда
    3 планински велосипеда
    3 дрона

Всеки участник, който отговаря на условията в Раздел 5. Право на участие в кампанията, може да спечели една от 33-те награди, посочени в Раздел 6. Описание на наградата.

Печелившите  ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org на три пъти - съответно на 20.07.2021 г., на 20.08.2021 г. и на 20.09.2021 г. При всяко от тегленията ще бъдат раздадени по една трета от всеки вид награди, а именно – по 1 дрон, 1 велосипед, 1 падъл борд, 1 кану, 4 смартфона, 1 безвъзмезден кредит на вноски за сума до 6000 лв. и 2 безвъзмездни заема до заплата за суми до 1000 лв. В рамките на същия ден, печелившите ще бъдат обявени на сайта на дружеството.

Със спечелилилите участници ще се свърже представител на Организатора, като по този начин ще бъдат уведомени за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от  датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи  наградата си и тя се предоставя на следващия по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

Дружеството изпраща наградата в рамките на 10 работни дни от датата на свързване с участника на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя.

В случай, че кредитополучателят упражни правото си по чл. 12 от Общите условия, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то същият дължи връщане на наградата или на нейната левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Предметните награди следва да нямат повреди и да не са използвани. Наградата може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка.

Предметните награди се получават лично от спечелилия участник на посочен от него адрес чрез избрана от Организатора спедиторска компания, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Всяка една от предоставените предметни награди в кампанията е на стойност, по-висока от изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

Наградите, представляващи „безвъзмезден заем до заплата“ или „безвъзден кредит на вноски“ се предоставят на потребителя след изричното му писмено съгласие да получи наградата. Победителят получава удостоверение за липса на задължения към дружеството. Наградата е до размера на непогасената част по кредита и с приемането на наградата спечелилият потвърждава, че няма претенции от каквото и да е естество за по-голям размер на сумата от тази дължима от него към Фератум към датата, на която е спечелил наградата, до пълното погасяване на дълга му към Ferratum. С приемане на наградата печелившият участник декларира, че няма финансови претенции към Фератум относно спечелената награда. Съгласно ЗМДТ опрощаването на вземания се третира като дарение и за него следва да се внесе местен данък. Местният данък е дължим от получателя на дарението. Победителят следва да го декларират чрез подаване на декларация по образец в общината, в която се води по постоянен адрес, като срока за това е 2 месеца от получаването на дарението. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара