Спечелете градски велосипед, слънчеви очила и 70 комплекта с продукти Bioten


Играта е приключила!

Печеливши: https://bioten-deo.com/pechelivshi/

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

    Закупило на територията на Република България, включително онлайн, дезодорант/и (спрей или ролон) марка „Bioten“. Покупката трябва да е отразена в един касов бон, фактура или друг документ за покупката.
    Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.,
    Регистрирало кода от касовия бон/фактурата за закупените от него продукт/и.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имена /лично име и фамилия/ и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите имена по документ за самоличност, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата, а в случаите на предметна награда и награда, представляваща облагаем доход, и своето ЕГН /единен граждански номер/, респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.

С участието си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбрало и приема настоящите Правила, че отговаря на условията на Играта и е предоставило доброволно лични данни необходими за участие в Играта.

С регистрацията в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон/фактура, който удостоверява покупката на дезодорант/и (спрей или ролон) марка „Bioten“. Касов бон/фактура, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове/фактури, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.5.1.

В случай, че лице не желае да предоставя своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

При регистриране на една касова бележка/фактура повече от веднъж, чрез различни номера на мобилни телефони или при други данни за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 78 броя, както следва:

o 70 броя продуктови комплекта Биотен дезодоранти (всеки комплект съдържа 3 дезодоранта), като стойността на всеки комплект е 12 лв без ДДС (по осреднени пазарни цени)

o 7 броя слънчеви очила, всяка  на стойност 120 лв без ДДС

o 1 брой градски велосипед на стойност 360 лв. без ДДС.

Наградите се осигуряват от Организатора.

След приключване на Играта и в срок до 5 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите (78 победителя).

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребий. Жребият се осъществява чрез софтуер на избор на случаен принцип от лице определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето определено от Организатора. Определянето на победителите за съответната награда/и се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

    Определяне на 70 победителя за награда комплект Биотен дезодоранти.
    Определяне на 7 победителя за награда слънчеви очила.
    Определяне на 1 победител за награда градски велосипед.

Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в срок до 5 работни дни считано от датата на приключване на играта.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид награда.

Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

Един участник може да спечели само една награда.

Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите, чрез куриер за сметка на Организатора. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. За получаване на наградата пред служителя на куриерската фирма се представя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон/фактура, който е бил издаден при покупката на продуктите и който Победителят е регистрирал за участие в Играта. Организаторът умолява участниците в Играта да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията! При разминаване между регистрираните данни от касовия бон/фактура и реално представения на куриера, Участникът няма право да получи наградата и се дисквалифицира от Играта.

Наградата до Победителя се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т.7.6.

При получаването на облагаема награда (на стойност над 100 лв. без ДДС), всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева без ДДС. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилият Участник ще може да ползва тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора. 

Краен срок - 31 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара