Спечелете iPhone 12 Pro, прахосмукачка робот и SAMSUNG Wireless Charger

Краен срок - 31 май 2021

В Кампанията могат да вземат участие пълнолетни частни лица, нови и съществуващи клиенти на Теленор по абонаментни планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила.

В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които са юридически лица и са потребители на електронни съобщителни услуги съгласно сключен договор с Оператора, клиенти на Теленор по предплатени планове както и служители на Организатора.

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т. V, следва да е заявило сключване на договор за абонаментен план за мобилни услуги в периода на Кампанията, чрез Онлайн магазина на Теленор и да е подписал такъв в следствие на това заявяване. За да бъдат включени в томбола за награди, предвидени за Кампанията, всички поръчки следва да бъдат за договори за абонаментен план, подписани от потребителите и с активна услуга по тях към датата на изтегляне на наградите. Поръчките освен договор за абонаментен план за мобилни услуги могат да включват и поръчка на мобилно устройство на преференциална цена като това не е съществено и определящо условие за участие в Кампанията.

Потребител на Теленор, който отговаря на правилата и условията на Кампанията, в това число изпълнява механизъма на Кампанията, се съгласява да участва в томбола за изтегляне на наградите, предвидени в Кампанията, като предоставя доброволно своето съгласие за настоящите правила и условия, в т.ч. се информира за Политиката за лични данни при провеждане на кампании.

Всяка една поръчка за договор за абонаментен план за мобилни услуги, която отговаря на правилата и условията на Кампанията се регистрира за участие в томболата за изтегляне на предвидените награди. Ако един Участник извърши няколко поръчки в Онлайн магазина на Теленор, които отговарят на правилата и условията на Кампанията, всяка от тях ще бъде регистрирана за включване в томболата за изтегляне на предвидените награди. Участник в Кампанията участва в томболата с всички свои поръчки в Онлайн магазина на Теленор, които отговарят на настоящите правила и условия, но може да спечели само една от предвидените награди.

За целите на Кампанията всяка поръчка за договор за абонаментен план на мобилни услуги ще бъде идентифицирана с уникалния номер на поръчката, а Участниците в кампанията като физически лица се идентифицират по смисъла на това, че са титуляр по договор за мобилни услуги.

Предвидените награди за томболата на Кампанията са 3 на брой.
- 1 брой XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Pro в черен цвят
- 1 брой SAMSUNG Wireless Charger Duo в черен цвят
- 1 брой iPhone 12 Pro 256GB в син цвят (pacific blue)

Тегленето на печеливши Участници (и резерви) в томболата на Кампанията, която се провежда според условията, описани в раздели VI и VII от настоящите Правила и условия, ще се проведе на 21.06.2021 г. на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Трима от Участниците в томболата ще бъдат изтеглени като печеливши и шестима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви.

Организаторът уведомява участник, спечелил награда от томболата не по-късно от 7 календарни дни след датата на изтегляне на наградите лично по телефона от представител на Организатора, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник. Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
• Предостави на Организатора имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелил награда от томболата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

Наградата от томболата се получава с приемо-предавателен протокол. При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи на куриера при доставката документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи наградата. Участник губи правата си върху наградата от томболата, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара