Спечелете електрически скутер, ховърборд, часовници, слушалки и преносими колонки от Raider


Играта е приключила!

Печеливши: https://igra.raider.bg/

Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

I – ва голяма награда – Електрически скутер Raider, 549650 – 1 (един) брой – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

II -ра голяма награда – Ховърборд Raider, 549749 – 1 (един) брой – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

Малки  награди - общо 50 (петдесет) броя, от които  10 (десет)  броя-  Преносим Bluetooth високоговорител, 549796, 10 (десет)  броя - Слушалки безжични, 549970B  и 30 (тридесет) броя - Часовник Raider рекламен, 549918. Тегленията на малките награди ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

Играта се провежда в периода от 19.04.2021г. до 31.07.2021г., включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награди от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg.

Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 19.04.2021г. до 31.07.2021г. включително  е закупило продукт/продукти Raider на обща стойност минимум 49.00 (четиридесет и девет) лева с вкл. ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на: код от касов бон с дата на покупката за периода на играта, три имена, телефонен номер и email. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на рекламната игра, както и предоставяне на предвидените в електронната форма съгласия.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са навършили 18 години към датата на регистрация за участие и/или са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една награда.

В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.igra.raider.bg

След изтичане на срока на играта, респективно рекламния период измежду всички участници, извършили регистрация, чрез провеждане на томбола на случаен принцип,  се избират печелившите участници, както следва: двама  участници, които да получат големите награди, а именно:  Електрически скутер Raider, 549650 – 1 (един) брой и Ховърборд Raider, 549749 – 1 (един) брой, томболата ще се проведе в централата на Организатора от  ГОСТ-ВОДЕЩ и ще се излъчва на живо в страницата на www.fb.com/RaiderPowerTools. Печелившите участници за малките награди  ще се публикуват на страницата на играта в деня на тегленето.

Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.5, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата www.igra.raider.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

Печелившите за големите награди ще бъдат изтеглени от ГОСТ-ВОДЕЩ и чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 10.08.2021г., същото важи и за малките  награди.

За да се осигури прозрачност и популяризиране на рекламната игра, участниците, спечелили големите и малките  награди, се обявяват на страницата www.igra.raider.bg  и  www.fb.com/RaiderPowerTools. На всички печеливши ще бъде изпратено изрично уведомление от Организатора на посочения от тях   при регистрация email. В срок от 5 работни дни всеки участник следва да изпрати потвърждение на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт и касовата бележка.

В случай че в срока по т. 6.2. участник не изпрати потвърждение, се счита, че участникът се отказва от наградата.

Печелившите участници ще бъдат заснети в професионална фотосесия, като снимките от тази фотосесия  и изявленията им ще бъдат разпространени в печатни и електронни медии и дигиталните канали на Raider и Euromaster – www.raider.bg и www.euromasterbg.com, официалните профили на Raider и Euromaster в социалните мрежи: Facebook, Instagram и платформи за видео споделяне YouTube.

За да получи наградата, участникът следва да отговаря на условията описани в Раздел 4 от настоящите правила.

Начинът и срокът на предоставянето на наградата на спечелилия участник се договарят индивидуално с участника. При получаването на наградата се подписва приемо – предавателен протокол и предоставя  копие от касовата бележка на закупения продукт.

Малките награди се получават по следния начин: чрез куриер на посочен адрес от участника за сметка на Организатора.

При получаване на наградата печелившият или съответно неговия представител -  трето лице, различно от печелившия, легитимиращ се с представено изрично нотариално заверено пълномощно, следва да представи личен документ – лична карта, с цел удостоверяване на самоличността му.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

Разноските по транспорт и доставка на наградата се поемат от Организатора.

Печелившите на големите награди в Играта с получаването им се съгласяват да бъдат фотографски заснети, като Организаторът има право да използва фотографските им изображения за промоционални и рекламни цели.

При получаване на големите награди, печелившите участници следва да попълнят в 2 екземпляра, издаден от „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД документ за обработка на личните им  данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на  „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД на дължимия данък по чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на съответната награда.

Краен срок - 31 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара