Спечелете 30 ваучера по 99 лв за Ozone.bg и 180 кутии с продукти Nimm2 и Mamba


Играта е приключила!

Печеливши: https://nimm2-promo.bg/pechelivshi/

Конкурса ще бъде проведена на 3 отделни периода:

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021
Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021
Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани награди описани по-долу в раздел 5 и 6.

Участието на лицата не е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Nimm2”.

За участие в конкурса, посетете интернет страницата на кампанията, следвайки стъпките направете свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълнете регистрационната форма, и натиснете бутона УЧАСТВАЙ.

В процеса на участие/регистрация,  участникът следва да въведе на промоционалния сайт по указания на сайта начин  коректни данни: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер който ще бъде ползван като уникален идентификатор, както и да се съгласи със правилата на играта и политиката за поверителност на страницата.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

 НАГРАДИ

    Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 180 бр. кутии съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с уникалният дизайн на спечелилият участник.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 60 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 60 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 60 бр.

    Месечни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв.

Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 – 10 бр.

Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 – 10 бр.

Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 – 10 бр.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). 

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни.

Регистрацията на участник на www.nimm2.bg става на посочения промоционален сайт и посредством специално изграден за целта модул за дизайн на тениски, както и попълването на необходимите данни според указанията в модула.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.nimm2.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса.

Регистрациите, направени в даден период участват в тегленията на награди само за съответния период и не могат да участват в тегленията за награди за следващи периоди. 

Регистрации участвали в теглене и спечелили награда, независимо от кой вид, не могат повторно да участват в следващи тегления.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на Конкурса.

Описание на наградите

Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 180 бр. кутии съдържащи продукти на марките  Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска с уникалният дизайн на спечелилият участник.

Големи награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 бр. ваучера от Ozone.bg (за покупка на стоки предлагани от верига магазини Ozone.bg), всеки на стойност 99 лв.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За седмичните награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

За големите награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

ПЕРИОД 1

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на големи награди – в седмицата между 21.06 и 25.06.2021г.

ПЕРИОД 2

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на големи награди – в седмицата между 19.07 – 23.07.2021г.

ПЕРИОД 3

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица
Теглене на големи награди – в седмицата между 16.08 и 20.08.2021г.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда –информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон или  имейл или сам не влезе във връзка с Организатора до 7 дни след изтеглянето му, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

При получаване на голяма награда – всеки Участник следва да попълни изпратена му от Организатора бланка с данни по чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Седмичните и месечните награди следва да се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми.

С участието си в конкурса и приемането на правилата му всеки един участник доброволно и съзнателно предоставя на Възложителя и Организатора на Конкурса правото да използва създадения от него дизайн/изображение за целите на успешното провеждане на конкурса в това число по преценка на Възложителя и Организатора  в онлайн пространството, промоционалните материали, свързани с Конкурса, и за промотиране на продуктите Nimm2, както и правото да възпроизвежда дизайна/изображението във всякакъв медиен формат (включително, но не само: печатни материали, опаковки, за интернет и др.), включително върху опаковки на продукти Nimm2, за период от 5 години от датата на подписване на настоящето споразумение („Продължителност на употреба“).

С участието си и приемането на правилата на Конкурса, всеки един участник признава и разбира, че промоционалните материали, които включват дизайнът/изображението/та регистрирано/и от него и които са направени публично достъпни от страна на Възложителя/Организатора на Конкурса по време на Продължителността на употреба – чрез публикуване в социални мрежи или чрез други медийни канали, онлайн или в печатна форма, няма да бъдат оттегляни, унищожавани, изтривани или заличавани, а ще останат публични и достъпни дори след изтичане на Продължителността на употреба. Невъзможността на Възложителя/Организатора да ги премахне няма да представлява нарушение на правата на участника (напр. изображенията, може да бъдат достъпни онлайн след изтичане на Продължителността на употреба, в уебсайтове или в социални мрежи, принадлежащи на Възложителя/Организатора или неговите партньори, или като част от предишни или текущи проекти или кампании). Въпреки това Възложителя/Организатора вече няма да може да използва рекламни материали или други произведения на интелектуално или художествено творчество, които включват изображенията, в нови проекти или кампании след изтичането на Продължителността на употреба. 

Краен срок - 15 август 2021 

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара