Спечелете Apple MacBook Air 13.3 и Apple iPhone SE2 от Gillete King C и dm

Краен срок - 26 май 2021

Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти на „дм България“ ЕООД на територията на Република България.

След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва на 29.04.2021 г. и приключва на 26.05.2021 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Кампанията, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

В Кампанията участват всички продукти с марка Gillette King C, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на „дм България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени в член 6 (наричано накратко „участник”).

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на касови бележки (от различни покупки на продукти с марка Gillette King C) и по този начин да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяки отделен уникален номер на покупка може да участва само веднъж.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът да закупи продукти с марка Gillette King C на минимална стойност 25 лв. в периода на осъществяване на Кампанията и да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108004 с текст “XXXXXXXX-XXХХ-ХХХХХХХ“, където “XXXXXXXX-XXХХ-ХХХХХХХ“ обозначава уникалния номер на покупката (УНП), състоящ се от 19 букви и цифри, посочен на касовата бележка /фискалния бон от покупката. SMS съобщението до 108004 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато касовата бележка бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка, чийто уникален номер на покупка е изпратил по време на SMS регистрацията. На касовата бележка трябва да са видими: нейният уникален номер на покупка, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата на покупката, която трябва да е в периода на промоцията, както и името на закупените продукти с маркa Gillette King C.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че уникалния номер на покупка вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898622041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният уникален номер на покупка, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 6.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
2 (два) броя Apple MacBook Air 13.3 SPG/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB-BUL на стойност 2232 лв. с ДДС.
8 (осем) броя Apple iPhone SE2 64GB white на стойност 931 лв. с ДДС.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Тегленето на печелившите ще бъде под контрол на SMS доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103.

Всички награди посочени в член 6. ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 27.05.2021 в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 5+20 резервни участника по вид награда, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия.

Същия ден след тегленето печелившите ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че контактният център ще се свърже с тях по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка в рамките на 48 часа след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на 48 часа от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се
прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Gillette King C. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след предоставяне на изрично пълномощно за това, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка.

Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни от тегленето на печелившите по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.

Наградите посочени в член 6 ал. 1 се на единична стойност над 100 лв. и следва те да бъдат обложени с окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Кампанията.

За предоставяне на наградите и изпълнение на член 9 ал.2, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Организатора необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара