Спечелете фотосесия, сокоизстисквачки и комплекти с продукти Bioten


Играта е приключила!


Печеливши: https://bioten-face.com/pechelivshi/

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:
• Закупило на територията на Република България, включително онлайн, продукт/и марка „Bioten“, от серия „Грижа за лицето“ на обща стойност минимум 12 лева с ДДС. Покупката на продукт/и на посочената стойност трябва да е отразена в един касов бон, фактура или друг документ за покупката.
• Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.,
• Регистрирало кода от касовия бон/фактурата за закупените от него продукти.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имена /лично име и фамилия/ и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите имена по документ за самоличност, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата, а в случаите на предметна награда и награда, представляваща облагаем доход, и своето ЕГН /единен граждански номер/, респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон/фактура, който удостоверява покупката на продукт/и марка „Bioten“, от серия „Грижа за лицето“ на обща стойност минимум 12 (дванадесет) лева с ДДС. Касов бон/фактура, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове/фактури, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.5.1.

При регистриране на една касова бележка/фактура повече от веднъж, чрез различни номера на мобилни телефони или при други данни за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 78 броя, както следва:

o 70 броя продуктови комплекта Биотен Витамин С (всеки комплект съдържа 4-те продукта от серията), като стойността на всеки комплект е 32 лв без ДДС (по осреднени пазарни цени)
o 7 броя сокоизстисквачки марка Tefal, модел TEFAL ZE420D38, всяка на стойност 120 лв без ДДС
o 1 брой ваучер за участие във фото сесия и получаване на снимки от заснемането – до 10 бр. обработени снимки, на обща стойност 500 лв. без ДДС.
Забележка: Фотосесията трябва да бъде проведена в гр. София във фото студио определено от Организатора, в срок до 3 месеца след приключване на Играта, като датата и часът за провеждането й трябва да бъдат заявени от участника в срок минимум 30 дни, преди провеждането й.

Наградите се осигуряват от Организатора.

След приключване на Играта и в срок до 5 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите (78 победителя).

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребий. Жребият се осъществява чрез софтуер на избор на случаен принцип от лице определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето определено от Организатора. Определянето на победителите за съответната награда/и се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

1. Определяне на 70 победителя за награда комплект Биотен Витамин С.
2. Определяне на 7 победителя за награда сокоизтисквачка.
3. Определяне на 1 победител за награда професионална фото сесия.

Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в срок до 5 работни дни считано от датата на приключване на играта.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид награда.

Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

Един участник може да спечели само една награда.

Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите, чрез куриер за сметка на Организатора. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. За получаване на наградата пред служителя на куриерската фирма се представя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон/фактура, който е бил издаден при покупката на продуктите и който Победителят е регистрирал за участие в Играта. Организаторът умолява участниците в Играта да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията! При разминаване между регистрираните данни от касовия бон/фактура и реално представения на куриера, Участникът няма право да получи наградата и се дисквалифицира от Играта.

Наградата до Победителя се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т.7.6.

Краен срок - 20 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара