Спечелете дизайнерски BBQ и BBQ сетове от Heinz

Краен срок - вижте в сайта за съответната верига

Кампанията се провежда в различни търговски обекти, находящи се на територията на Република България, като за всяка верига е посочен конкретния период за участие. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Кампанията участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “HEINZ“.

Участващите в Кампанията продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Кампанията.

За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи поне 1 бр. продукт с марката „HEINZ“ от съответния търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 : Да изпише собственоръчно с химикал или перманентен маркер на гърба на касовата бележка съдържаща и удостоверяваща покупката на продукт Heinz данни за връзка, а именно:

а) Мобилен телефонен номер;
б) Име и Презиме;

Стъпка 3 : Да сгъне и пусне касовата бележка в специално пригодена за целите на Кампанията непрозрачна кутия, поставена на територията на търговския обект.

Всеки участник, има правото да участва с неограничен брой касови бележки.

С извършването на горните стъпки, участникът декларира, че приема и е напълно съгласен с официалните правила на Кампанията и Политиката за поверителност и обработка на лични данни.

Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Кампанията са за всяка от участващите вериги:

Голяма награда – 1 бр. дизайнерско 12″ мини BBQ

Малка награда № 1 – 2 бр. малък BBQ сет (прибори за работа с BBQ)

Малка награда № 2 – 1 бр. BBQ сет с престилка и ръкохватка. (прибори за работа с BBQ в комплект с престилка и ръкохватка)

Стойността на наградите не надвишава 100 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, стойността на наградите се счита за незначителна и не подлежи на облагане.

Теглене на печелившите:

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Кампанията. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Кампанията, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „HEINZ“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Тегленето на печелившите ще се извърши чрез ръчно изтегляне от представител на Фортуна- Ком ООД. Тегленията се извършват след края на промоцията.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на посочения от тяхна страна телефонен номер.

Освен печелившите участници, в  тегленето ще бъдат изтеглени и 3 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за  спечелил участник; или участникът не е намерен на посочения телефон ; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършва до 24 часа от съответното теглене по реда на т. 6.3.3 по-горе . Печелившите се обявяват и на интернет страницата на Кампанията: www.heinz-bbq.eu/life . Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат предадени лично на спечелилите в обекта, в който са участвали от представител на фирма Фортуна- КОМ ООД,  в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе.. В случай че участникът не посети обекта, в който е участвал за награда, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

Организаторът не гарантира на участниците в кампанията, че срещу закупуването на продукт с марката “HEINZ“ в рамките на периода на кампанията ще спечелят, която и да е от предварително обявените награди.

Не се допуска замяна на награди срещу пари, срещу други продукти и каквито и да било други изгоди. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара