Спечелете 100 ваучера по 100 лв. от Nestle и Mr. Bricolage


Играта е приключила!

Печеливши:
0888523ххх - 1768670100
0878996ххх - 2457340155
0898878ххх - 112457
0879468ххх - 12906
0988829ххх - 3341470208
0877577ххх - 296499
0889414ххх - 231841
0899805ххх - 214112
0885708ххх - 184434
0898540ххх - 100036
0898641ххх - 127320083
0894895ххх - 2729570663
0899427ххх - 401273
0885635ххх - 1106250106
0876550ххх - 224464
0877541ххх - 171392
0885879ххх - 2643550163
0888948ххх - 161299
0887263ххх - 153594
0887778ххх - 2620
0884115ххх - 9427
0878956ххх - 73415
0899412ххх - 188410
0894022ххх - 345653
0893543ххх - 3297
0885906ххх - 297667
0896772ххх - 243081
0877111ххх - 423080
0895898ххх - 247340
0884999ххх - 380516
0878846ххх - 358463
0898936ххх - 2458
0898753ххх - 272828
0888884ххх - 3316420129
0897987ххх - 278568
0883493ххх - 1988810227
0876217ххх - 118939
0898556ххх - 78537
0888332ххх - 44961
0889277ххх - 74782
0885718ххх - 1533760264
0894303ххх - 180436
0898465ххх - 2139550131
0886643ххх - 2142
0876000ххх - 2049730102
0899459ххх - 2622
0883456ххх - 38723
0899492ххх - 148943
0897202ххх - 168339
0899443ххх - 169026
0890167ххх - 2300680124
0884701ххх - 211390
0877096ххх - 1102790021
0876322ххх - 9999
0895716ххх - 132626
0876718ххх - 76001
0876434ххх - 94199
0877745ххх - 144122
0886894ххх - 1228890059
0898233ххх - 3992770439
0899845ххх - 2822870242
0899713ххх - 149797
0882453ххх - 2287120025
0898612ххх - 146256
0887782ххх - 1598530156
0886851ххх - 130796
0894015ххх - 165893
0887817ххх - 6692
0877046ххх - 104550078
0899387ххх - 3505760080
0882836ххх - 999810119
0896604ххх - 237260
0885372ххх - 414014
0888829ххх - 2900050230
0886991ххх - 204088
0895542ххх - 334687
0876917ххх - 2005450288
0894634ххх - 217382
0896877ххх - 375620
0898489ххх - 32574
0899569ххх - 8581
0877099ххх - 141175
0884807ххх - 363306
0895794ххх - 8676
0889505ххх - 199431
0878396ххх - 115658
0878465ххх - 1557290138
0895589ххх - 195770
0878372ххх - 290873
0896891ххх - 151590
0888658ххх - 272561
0897915ххх - 66468
0898871ххх - 3608750139
0888629ххх - 280454
0877555ххх - 219103
0893549ххх - 472100070
0899549ххх - 27122
0877765ххх - 3567990387
0887373ххх - 228713
0898766ххх - 336298

В Играта участват всички продукти с марката KITKAT®, SMARTIES®,NESCAFE®, MAGGI®.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 100 (сто) подаръчни ваучера, всеки ваучер  на стойност 100 лв. за градинско и балконско обзавеждане от Mr. Bricolage .

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти  с марка NESCAFE®, MAGGI®, KITKAT®, SMARTIES® на стойност минимум 4 (четири) лева в един фискален бон в периода на Играта.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марка NESCAFE ®, MAGGI®, KITKAT®, SMARTIES® на стойност минимум 4 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/easterpromo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/easterpromo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.04.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

На 05.04.2021г. Ще бъдат изтеглени 100 (словом: сто) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на 13.05.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/easterpromo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес или  телефон както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 15 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след предоставен адрес за получаване.

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва лично от печелившия до 31.08.2021г. за покупки, направени само във физическите търговски обекти на Mr.Bricolage.

С ваучера не могат да се правят покупки на стоки онлайн.

Покупка с ваучера се извършва само от лицето, чието име е вписано в него.

При покупка над стойността на ваучера, разликата се доплаща.

При покупка под стойността на ваучера, суми не се връщат.

С ваучера могат да се закупуват и промоционални стоки.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

Краен срок - 30 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара