Спечелете 100 хлебопекарни Gorenje от Queen's и Kaufland

Краен срок - 14 май 2021

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговска верига „Кауфланд“.

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което е на възраст над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Кампанията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Кампанията е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка:

2 /два/ броя/ Queen’s – 1 L - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите, независимо дали се предлагат на промоционална цена, или не, в периода на Кампанията.

Продуктите по т.1.1. не са маркирани със специално означение за участие в Кампанията.

Продажбите на Продуктите, свързани с Кампанията, започват на 26.04.2021 г. и продължават до 14.05.2021 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Кампанията.

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да закупи 2 /два/ броя продукти Queen’s – 1 L - /всички вкусове/ от обектите на търговската мрежа на „Кауфланд“, участващи в играта.

б/ да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 26.04.2021 г. до 23:59:59 часа на 14.05.2021 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/

в/ да регистрира номера на касовата бележка.

г/ да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и промоционалните Продукти, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени и номерът на касовата бележка.

д/  Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

е/ Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Един участник може да спечели максимално 1 /една/ награда /хлебопекарна Gorenje/., независимо от броя на регистрираните касови бележки.

Със завършване на регистрацията си , всеки участник дава своето съгласие за обработване на собствените си лични данни, необходими за целите на настоящата Игра.

Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на Продуктите, посочени в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на http://promo.queens.bg/.

Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник трябва да запази регистрираните касови бележки до края на играта, като необходимо условие за получаване на наградата, ако е печеливш в тегленето.

Количество и вид на наградите: 100 броя хлебопекарни с марка Gorenje  BM900WII за целия период на играта.

Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.

Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в играта  е 1 бр. хлебопекарна.

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене, в което участват всички регистрирани.

Тегленето на наградите ще се организира в срок до 10 дни след приключване на играта.   

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите,  За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 1.

Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес на територията на Република Българияи мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни; ,  Спечелилият губи правото да получи наградата си.

Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата си, в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Награда, която се е върнала при Организатора съгласно предходната  т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на спечелилите в Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара