Спечелете тест драйв уикенд с Ford Kuga или Puma


Играта е приключила!

Печеливши:
И.Н. с последни цифри на картата 7143 и И.К., с последни цифри на картата 4889
П.Г. с последни цифри на картата 2568 и Ч.В., с последни цифри на картата 5535
E.М. с последни цифри на картата 0829 и Р.В., с последни цифри на картата 7484
В.Д. с последни цифри на картата 5475 и П.Я., с последни цифри на картата 5016

Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 20-годишна възраст, притежаващи валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство (категория поне B).

Лицата, посочени в раздел II, т.1., трябва да притежават валидна карта “EKONOMY” и да изпълнят посочените в раздел III стъпки от механизма за участие в Играта.

В Играта нямат право да участват служителите на Организатора и Мото-Пфое, както и членове на техните семействата.

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел II, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. Да зареди автомобилно гориво (без значение от неговия вид) с валидна карта EKONOMY от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната (на една касова бележка) на стойност 70 или повече лева.  

b. Да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, дата на раждане, населено място, e-mail адрес, телефон за връзка, номер (баркод) на своята карта EKONOMY, номер на касов бон за закупено гориво, сума на касов бон за закупено гориво, дата на закупуване на горивото, номер на обекта от който е закупено горивото, както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и Политиката за защита на личните данни.

c. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай че спечели награда от Играта.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, може да спечели 1 (един) от 8-те тест драйв уикенди с един от автомобилите с марка Ford, модел Kuga или модел Puma (наречен „Автомобилa“), предоставен от Мото-Пфое, като Автомобилът ще бъде предварително снабден с валидна винетка и застраховка „Каско на МПС“ и зареден с пълен резервоар гориво („Наградата“). ЕКО България ще осигури, а Мото-Пфое ще предостави на всеки печеливш участник, при получаване на Наградата, предплатена карта за автомобилно гориво на стойност 100 лева от бензиностанции ЕКО, която може да послужи за целите на чл. 13 от Раздел V.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Организатора.

През периода на Играта ще се проведат 4 (четири) електронни жребия, съответно на:

- 8 март 2021 г. – печелившите ще се изтеглят измежду всички участници в периода 01.03.2021-07.03.2021.

- 15 март 2021 г. - печелившите ще се изтеглят измежду всички участници в периода 08.03.2021-14.03.2021, с изключение на спечелилите в предишно теглене.

- 22 март 2021 г. - печелившите ще се изтеглят измежду всички участници в периода 15.03.2021 – 21.03.2021, с изключение на спечелилите в предишни тегления.

- 29 март 2021 г. - печелившите ще се изтеглят измежду всички участници в периода 22.03.2021 – 28.03.2021, с изключение на спечелилите в предишни тегления.

като на всеки жребий ще се теглят по двама печеливши участници, първият от които ще спечели тест драйв уикенд с автомобил Ford модел Kuga, а вторият – тест драйв уикенд с автомобил Ford модел Puma, като имената им и последните 4 цифри на техните карти EKONOMY ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай, че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на Наградата, за печеливш се счита следващият по ред изтеглен за печеливш участник, отговарящ на условията.

Печелившият участник ще бъде уведомен, че е спечелил Наградата на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

На посочените телефон за връзка и/или e-mail адрес, печелившият участник ще получи цялата необходима информация за това, как, от къде и по какъв начин ще може да получи Наградата.

Печелившият участник ще получи Наградата като представи документ за самоличност, валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство (категория поне B) и валидната карта „EKONOMY”, с която е участвал в Играта в съответния шоурум на Мото-Пфое,  съобразно срока за получаване на Наградата, посочен в т.8 на същия раздел. Печелившият участник трябва да запази касовия бон, с който е участва в Играта и да представи същия в случай на неговото поискване.

Наградата е достъпна и може да бъде взета от печелившия участник само в обособените за това шоуруми на Мото-Пфое, находящи се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе.

Печелившият участник може да получи Наградата за избран от него уикенд в рамките на 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е бил уведомен, че е печеливш в Играта и при отчитане на условието, че Наградата може да бъде на разположение на печелившия участник за периода от 16:00 часа в петък до 10:00 часа в понеделник след съответния уикенд. В случай че печелившият участник не получи Наградата си в посочения срок, същата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

Печелившият участник е необходимо най-малко 3 (три) работни дни предварително да се свърже със съответния шоурум на Мото-Пфое за заявяване на желания от него уикенд, като съгласува с Мото-Пфое уикенда, в който ще ползва Наградата.

Наградата се предоставя на печелившия участник след потвърждение от Мото-Пфое, че същата ще бъде на разположение на печелившия участник през заявения уикенд. Потвърждението се извършва в рамките на един работен ден, считано от деня, следващ датата, на която печелившият участник е заявил желания от него уикенд за получаване на Наградата.

Наградата се предоставя на печелившия участник след предварително подписан приемо-предавателен протокол и/или други необходими документи с условията и начина на ползване на Автомобила на Мото-Пфое.

Правото на тест драйв се реализира единствено на територията на Република България, съгласно условията и начина на ползване на Автомобила на Мото-Пфое. Печелившият участник трябва да върне Автомобила на територията на същия шоурум на Мото-Пфое, от който е взет, като се съобрази с крайния срок за неговото връщане.

Печелившият участник трябва да върне Автомобила с пълен резервоар с гориво, съобразно условията на Мото-Пфое.

Наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

Не се допуска размяна на Наградата за пари и други алтернативи.

Краен срок - 28 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара