Спечелете 35 кошници с продукти на NESTLÉ

Краен срок - 5 април 2021

Наградите са:

- общо 35 (тридесет и пет) кошници с продукти на NESTLÉ (10 от тях ще бъдат раздадени сред участниците в играта във Facebook профила на Нестле за Живей Активно! С другите 25 кошници ще бъдат наградени по пет участника във всяка от игрите на петте популярни лица, които се провеждат на техните Instagram профили. Кошниците ще бъдат раздадени по ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, описана в т. 7 от настоящите правила.

- публикация на рецептата в Книгата за готварски рецепти и забавления „За по-здрави деца“ (по-нататък наричана „Книгата“).

- сертификат за признание

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Научи кои са лицата на „Нестле за по-здрави деца“ в Instagram, които участват в Играта, на https://www.nestle.bg/bg.  

За да участваш в Играта, влез на Instagram страницата на едно от популярните лица на „Нестле за по-здрави деца“ или на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

Публикувай като коментар твоята готварска рецепта за любимото ти ястие за деца под публикацията на лицето, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, с който си избрал да участваш или под поста на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

Качи по желание снимка/видео на твоята рецепта като публикация или като история в твоя (публичен) профил в Instagram, като използваш хаштаговете #healthierkids #nutriplaterecipes. Можеш да използваш и други хаштагове, които да популяризират твоята готварска рецепта (напр. #recipes #nestle #nutrition, #family #cookingtogether, #goodlife).

Рецептите, които публикуваш, за да участваш в Играта, следва да отговарят на следните критерии:

    Да бъдат подходящи за деца (по отношение на съставки, количество, начин на приготвяне, презентация, история);
    Да предлагат как детето може да се включи в приготвянето на ястието;
    Да следват пропорциите на „Порция Баланс“: https://www.nestle.bg/bg/healthier-kids/portzia-balans
     Да са описани правилно всички елементи на рецептата (съставки с количества, начин на приготвяне, брой порции);

Рецептата трябва да е създадена за целите на Играта от участника в Играта. Участникът декларира и гарантира, че:

    Рецептата е резултат от неговите/нейните познания и опит и че участникът е автор и притежава материалите (снимки и/или видео), онагледяващи начина на приготвяне на рецептата.
    Ако рецептата или материалите към нея съдържат в себе си други обекти на интелектуална собственост, участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва рецептата и материалите към нея за целите на участието в настоящата Игра.
    Включването на рецептата и материалите към нея в Играта и Книгата за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

    Материалите, онагледяващи начина на приготвяне на рецептата, не следва да съдържат изображения на хора или търговски марки на продукти, различни от тези на Организатора.
    Съставките и начинът на приготвяне на рецептата е препоръчително да е съобразено с опазването на околната среда и да не насърчава разхищаването на храна.
    С включването си в Играта участникът дава съгласието си Организаторът да използва рецептата и материалите към нея за целите на създаване и публикуване на Книгата (електронна, така и в печатен формат), като посочи името и населеното място на участника и неговия/нейния Instagram/ Facebook профил. Участникът разрешава възпроизвеждането, разпространението сред неограничен брой лица, публичното представяне, излъчването, предаването и препредаването на Книгата или откъси от нея, записването й върху електронни носители и тяхното разпространение, включително и обработката и приспособяването на съдържанието на Книгата в отделно или в обобщени издания.
    Един участник има право да участва с различни рецепти в Играта на Instagram страницата на един или няколко лица, които са част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, както и в играта на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).
    Ако участник е публикувал една и съща рецепта в страниците в Instagram на повече от едно популярно лице, участващо в Играта или едновременно и на страницата във Facebook  на Нестле за Живей Активно!, харесванията няма да бъдат добавяни. В Играта ще участва рецептата с най-много харесвания само от една от страниците, които са част от Играта.

    Независимо от броя рецепти, един участник може да спечели само една награда.

След валидиране правото на участие съгласно критериите на Играта, посочени по-горе, всяко едно от популярните лица, които са част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, избира 15 (петнадесет) рецепти, които са публикувани като коментар под неговия пост в Instagram и са получили най-много харесвания („сърца“) от потребители. Харесвания, които участниците са получили, като са споделили рецептата в своя профил, няма да бъдат взимани предвид. От тези 15 (петнадесет) рецепти,  жури, състоящо се от съответното популярно лице и представители на Организатора, ще избере по 5 (пет) рецепти, които отговарят на критериите, посочени по-горе и най-добре пресъздават мисията на „Нестле за по-здрави деца“ за балансирано хранене, активен начин на живот за по-здравословно бъдеще на децата. Журито избира по 3 (три) резервни участника, в случай, че с печелившите не може да бъде установен контакт или откажат да съдействат за публикуването на тяхната рецепта в Книгата.

След валидиране правото на участие съгласно критериите на Играта, посочени по-горе, от публикациите на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively) ще бъдат избрани общо 20 рецепти, които са публикувани като коментар и са получили най-много харесвания. От тези 20 (двайсет) рецепти, жури, състоящо се от представители на Организатора, ще избере 10 (десет) рецепти, които отговарят на критериите, посочени по-горе, и най-добре пресъздават мисията на „Нестле за по-здрави деца“ за балансирано хранене, активен начин на живот за по-здравословно бъдеще на децата. Журито избира по 5 (пет) резервни участника, в случай, че с печелившите не може да бъде установен контакт или откажат да съдействат за публикуването на тяхната рецепта в Книгата.

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез лично съобщение в Instagram от лицето, което е част от инициативата на „Нестле за по-здрави деца“, както и чрез лично съобщение във Facebook от представител на Организатора за тези, които са се включили в играта чрез Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively). Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора на предоставения имейл в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението във връзка с уточняване на детайли по публикуването на тяхната рецепта в Книгата, получаване на сертификат и кошница с продукти. Ако участникът не осъществи контакт в този срок, губи правото си на награда и Организаторът може да предостави наградата на първия резервен участник.

Печелившите ще бъдат обявени на 12.04.2021 в Instagram страницата на всеки от популярните лица, които са част от инициативата и на Facebook профила на Нестле за Живей Активно! (https://www.facebook.com/Live.Actively).

Рецептите на печелившите участници ще бъдат включени в Книгата, която ще бъде съобщена и разпространена скоро след това.

Наградите се доставят само на територията на България в рамките на 30 дни, след като печелившите участници предоставят необходимата информация. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара