Спечелете ваучери за 800 лв. за СПА почивка и 100 ваучера от Dilios

Краен срок - 30 април 2021

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба (включително от разстояние), в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са Kinder Pingui и Kinder Milch-Schnitte („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.  За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  Kinder Choco Fresh, Kinder Maxi King и други подобни.

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) върху регистрираните и одобрени за участие касови бележки участниците в Промоцията могат да участват за спечелването на някоя от наградите, посочени в раздел 5.3. по-долу. За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.kinder.com/bg („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) и да запази касовата бележка от покупката.
    След това участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bgв секцията, посветена на промоционалната кампания „Безброй причини да ти благодаря“, и да се регистрира за участие,  като създаде свой профил, предоставяйки следните данни: име, фамилия, телефонен номер, имейл, парола.
    Участникът ще трябва да потвърди, че е навършил 18 години, че е прочел, разбрал и се съгласява с Официалните правила, както и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на личните данни в Приложение 1 към Официалните правила.
    В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка, прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи и/или Kinder Milch-Schnitte/Киндер Милх-Шнитте); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта.
    Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията.
    В случай че касова бележка не е одобрена за участие в Промоцията, ще бъде изпратено съобщение по имейла на участника, който я е регистрирал, със следния текст:  

“Уважаеми/а господине/госпожо,

 Изпращаме Ви този имейл, защото сте регистрирали касова бележка, която не отговаря на изискванията и не е одобрена за участие в кампанията на Kinder Pingui и  Kinder Milch-Schnitte  „Безброй причини да ти благодаря“.

Моля, прочетете Официалните правила за участие в Кампанията, Раздел 5. Ще Ви очакваме с регистрация на нова касова бележка.

За повече информация относно Вашите одобрени и/или отхвърлени касови бележки, моля влезте в профила си на www.kinder.com.

С уважение,

Екипът на Kinder”

    За всеки един пълен похарчен лев от стойността на закупен Промоционален продукт(и), посоченa в  регистрирана и одобрена касова бележка, участникът получaва 1 точка в своя профил.

Забележка  (приложима само към първата регистрирана касова бележка за участие в Промоцията): Всеки участник ще получи автоматично 1 точка в профила си при първата регистрирана и одобрена касова бележка за участие в Промоцията.

В зависимост от броя на събраните точки в профила си участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

- при минимум 1 събрана точка: един от 100 ваучера за Dilios  на стойност 60 лв.

- при минимум 10 събрани точки: един от 10 ваучера за СПА почивка  на стойност 800 лв.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 април 2021 г.  

    Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи и/или Kinder Milch-Schnitte/Киндер Милх-Шнитте). Касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията.Моля, вижте и забележката по-долу.

Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж. Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи и/или Kinder Milch-Schnitte/Киндер Милх-Шнитте) и стойността на закупения Промоционален продукт, ще бъдат дисквалифицирани.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи и/или Kinder Milch-Schnitte/Киндер Милх-Шнитте) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е., Kinder Pingui/Киндер Пингуи и/или Kinder Milch-Schnitte/Киндер Милх-Шнитте)или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 4 по-горе).

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Тегленето на наградите в Промоцията ще се извърши на случаен принцип чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус, в периода 04-07 май 2021 г.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Ваучер за Dilios  на стойност 60 лв:  за целия Промоционален период ще бъдат изтеглени общо 100 печеливши сред участниците, които са събрали поне 1 точка в профилите си.

Ваучер за Спа почивка  на стойност 800 лв:  за целия Промоционален период ще бъдат изтеглени общо 10 печеливши сред участниците, които са събрали 10 точки в профилите си.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена,  а спечелилите награда Ваучер за Спа почивка трябва да предоставят и своето ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.

След тегленето на печелившите ще бъдат изтеглени също:

-        Общо 10 алтернативни печеливши (резерви) за всички 100 награди Ваучер за Dilios

-        Общо 5 алтернативни печеливши (резерви) за всички 10 награди Ваучер за Спа почивка

за случаите, в които печеливш участник не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в рамките на 3 дни; печелившият не предоставя нужните данни или не е изпълнил други условия на Промоцията; или печелившият отказва наградата.

За избягване на съмнение, ако след тегленето броят на печелившите и резервите,  отговарящи на  изискванията за валидиране и на другите условия на Промоцията, е по-малък от броя на наградите, които следва да се раздадат, следващо теглене за достигане и връчване на нераздадените награди няма да бъде организирано.

Наградите в Промоцията са от 2 (два) вида, както следва:

    Ваучер за Спа почивка на стойност 800 лв. в  Hot Springs Medical and Spa Hotel, село Баня. 10 (десет) награди от този вид ще бъдат връчени общо за целия Промоционален период. Ваучерът може да се ползва за настаняване, СПА процедури, както и в ресторанта на хотела. Ваучерът е валиден до 31.12.2021 г. и трябва да се ползва еднократно. Повече информация на:  https://hotsprings-spa.com/bg/

    Ваучер за Dilios на стойност 60 лв.:   ще бъдат връчени общо 100 (сто) награди от този вид за целия Промоционален период.  Може да се ползва за онлайн пазаруване от сайта www.dilios.bgили в шоурума, намиращ се в гр. София,  ул. Неделчо Бончев № 29. Ваучерът е валиден до 31.10.2021 г. Може да се ползва само еднократно. Повече информация на  https://dilios.bg/

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

Наградите (т.е. ваучерите) ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 3-6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

 Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара