Спечелете луксозна почивка, ваучери за бельо и козметика от Libresse

Краен срок - 14 март 2021

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, където е комуникиранасъс съответните рекламни материали. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
1. навършило е 18 години;
2. закупило е участващите в Кампанията продукти;
3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка/фактура по начина, описан в настоящите Правила;
4. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
5. не е лице, свързано с Организатора.

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи, който и да е 1 (един) продукт с марката Libresse.
 
2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:

    Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Libresse. При участие с касов бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Libresse, участникът е длъжен да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупения от него продукт/продукти.
    На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата, както и да присъства поне един брой от участващите в Кампанията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода 15 февруари 2021 г., 00:00 часа – 14 март 2021 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 15 февруари 2021 г., 00:00 часа – 14 март 2021 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

В тегленето на дневните и седмичните награди се включва всеки участник в Кампанията регистрирал касова бележка/фактура за покупка на който и да е 1 (един) продукт с марката Libresse.

В тегленето за голямата награда се включва всеки участник в Кампанията регистрирал една или повече валидни касови бележки/фактури за покупка на продукти Libresse на минимална обща стойност поне 10 лв. с ДДС.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 641 (шестотин четиридесет и един) броя награди, както следва:
• дневни награди – 560 бр. електронен ваучер за онлайн покупки на стойност 20 лв. с ДДС за био козметика Wooden Spoon по 20 бр. за всеки ден от периода на Кампанията. Ваучерът може да бъде използван онлайн тук >> https://woodenspoon.eu/;
•  седмични награди – 80 бр. електронен ваучер за онлайн покупки на стойност 50 лв. с ДДС за качествено ръчно рисувано бельо от Beti Bones Lingerie, по 20 бр. на всяка седмица от периода на Кампанията. Ваучерът може да бъде използван онлайн тук >> https://www.facebook.com/BetiHandMades/;
• голяма награда – 1 бр. Libresse почивка за двама (Луксозно преживяване за двама в Родопите - комплекс Roca + посещение на пещерата Утробата), на стойност 833,33 лв. без ДДС, която ще бъде изтеглена в края на кампанията.
 
*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.
 
Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.
 
Всички регистрирани валидни касови бележки/фактури през съответния ден ще бъдат включени в тегленето на съответните дневни награди.
 
Всички регистрирани валидни касови бележки/фактури през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.
 
Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.*
 
Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.

    Седмица 1 (22.02.2021 г.)
    Седмица 2 (01.03.2021 г.)
    Седмица 3 (08.03.2021 г.)
    Седмица 4 (15.03.2021 г.)
 
*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки/фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.
 
Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 15.03.2021 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 16.03.2021 г. Едно участие в тегленето за големите награди се осигурява на участник в Кампанията срещу една или повече регистрирани и валидни касови бележки/фактури за покупка на продукти Libresse на обща стойност поне 10 лв. с ДДС.
 
В тегленето на голямата награда участват регистрирани и валидни доказателства за покупка, с които не са спечелени дневна или седмична награда.  
 
С една регистрирана и валидна касова бележка/фактура може да се спечели само една награда.
 
За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.
 
Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
 
В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.
 
Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.
 
Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.
 
В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
 
Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
 
Наградите се изпращат до спечелилия участник по имейл в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес.
 
Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
 
Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара