Спечелете 15 златни монети, 150 хладилника, 1500 подаръчни кошници и още хиляди награди от Kaufland

Краен срок - 21 март 2021

Участието в играта е обвързано с покупка.

Ето какво трябва да направиш

В периода от 01.02. до 21.03.2021 г. включително попълни коректно своите данни в онлайн формуляра на страницата на играта и го изпрати. Вече участваш в тегленето на наградите. :)

Може да спечелиш

А) моментна награда – общият брой на моментните награди е:

    203 350 награди по 1 лв.;
    150 000 награди по 2 лв.;
    15 000 награди по 3 лв.;
    15 000 награди по 4 лв.;
    15 000 торби за многократно пазаруване;
    1500 бр. подаръчни кошници с продукти;
    150 бр. хладилници Liebherr 43X13 в комплект с награда ваучер за пазаруване на стойност 100лв.;

Б) малки награди

    Наградите под форма на торбички за многократно пазаруване ще бъдат давани на Информация в хипермаркетите на Kаufland срещу предоставяне на печеливша скречкарта;
    Наградите подаръчни кошници и хладилници в комплект с ваучер за пазаруване ще бъдат раздадени на печелившите участници след обаждане на посочения на скречкартата и в Условията телефонен номер - +359 2 8082025

В) големи награди - регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на големите награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът, както и в тегленето на една допълнителна голяма награда в края на Играта, в случай че не е бил изтеглен като печеливш за голяма седмична награда.

Наградите са 15 златни монети, разпределени както следва:

Седмични големи награди: По 2 златни монети на календарна седмица за периода 01.02.2021 – 21.03.2021.

Допълнителна голяма награда: Една златна монета, теглена след приключване на всички регистрации, като право на участие имат само неспечелилите до момента регистрирани уникални номера.

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

За всеки 30 лв. от стойността на покупката, участникът има право да получи по една скречкарта.

На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност, Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има възможност да спечели една от 400 000 моментни награди - карта за еднократно пазаруване в хипермаркети Kaufland или друга предметна награда от описаните в Раздел IV „Награди“.

Всички скречкарти, които не са печеливши за моментни награди, съдържат код, с който може да се участва за спечелване на една от големите награди.

За участие в тегленето на големите седмични награди Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скречполето на скречкартите, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес https://www.kaufland.bg/

Уникалният код на скречкартата може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скречкарти, но в рамките на Играта може да спечели само една от големите награди. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Регистрираният код от скречкартата участва в тегленето за разпределение на седмичните големи награди за съответната календарна седмица, в която е регистриран кодът. Така всички регистрирани кодове до неделя в 23:59 часа на съответната седмица участват в тегленето за разпределението на големите седмични награди.

Всички регистрирани кодове, които не са били изтеглени като печеливши за голяма седмична награда, имат право да участват в тегленето на една допълнителна голяма награда. Така всички регистрирани от началото на Играта до неделя в 23:59 часа на последната седмица на Играта (до 23:59 часа на 21.03.2021) непечеливши кодове участват в тегленето на една голяма награда.

За участие в тегленето за разпределение на големите награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на големите седмични награди следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица. Всички регистрирани кодове, които не са били изтеглени като печеливши за голяма седмична награда, имат право да участват в тегленето на една допълнителна голяма награда.

Големите награди ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 10.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 17.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 24.02.2021 г.: 2 златни монети
Теглене на 02.03.2019 г.: 2 златни монети
Теглене на 09.03.2019 г.: 2 златни монети
Теглене на 16.03.2019 г.: 2 златни монети
Теглене на 24.03.2019 г.: 3 златни монети

Имената на печелившите на награда хладилник и ваучер за пазаруване няма да бъдат обявявани.

Имената на участниците, спечелили златна монета, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България - https://www.kaufland.bg/ след предоставяне на изрично съгласие от тяхна страна по време на телефонния разговор с Медия Пост ООД. При отказ от страна на участниците, ще бъдат публикувани само техните инициали и град.

Участниците, спечелили една от големите награди, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт от Медия Пост ООД в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили моментна награда скречкарта за пазаруване могат да я използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България до 30.06.2021 г.

Участниците, спечелили моментна награда торба за многократно пазаруване могат да я получат в избран от тях търговски обект на Kaufland България до 30.06.2021 г.

Участниците, спечелили моментна награда подаръчна кошница ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025 и уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият Участник задължително следва да се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия, да подпише приемо-предавателен протокол, както и да предостави печелившата скречкарта.

Участниците, спечелили моментна награда хладилник в комплект с ваучер за пазаруване на стойност 100лв., ще получат наградата си както следва:

-  ваучер за пазаруване на стойност 100лв.: по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025 ;

За получаване на наградата ваучер за пазаруване на стойност 100лв. печелившият Участник задължително следва да се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия, да подпише приемо-предавателен протокол.

- хладилник Liebherr 43Х13: ще бъде осигурена доставка до врата в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на свързване с тел +359 2 8082025, в случай, че няма ограничителни мерки във връзка с corona-19. Ако в периода на свързване има активни ограничителни мерки, клиентът има право да избере една от следните възможности:

- да поиска доставка до адрес в рамките на обявения период на ограничението, като поеме сам грижа за транспортирането до жилището или

- да поиска насрочване на по-късна дата за доставка, но не по-късна от 10-ти май 2021г.

За получаване на наградата хладилник Liebherr 43Х13 печелившият Участник задължително следва да се легитимира с документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия, да подпише приемо-предавателен протокол, както и да предостави печелившата скречкарта.

За наградите на стойност над 100 лв., при заявяване от участника и попълване на декларация, Kaufland издава служебна бележка във връзка с подаване от страна на участника на годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара