Спечелете 320 хлебопекарни от сокове Qeeen's

Краен срок - 26 февруари 2021

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Queen’s 1L тетрапак по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак имате възможност да участвате в томбола за спечелването на хлебопекарна с марка Gorenje.

Продуктите Queen’s 1L тетрапак ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерване на количествата награди за всеки търговски обект.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в, периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак и ще получи талон за участие в томбола.

2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие, с оглед на възможността да участват в Играта.

3. Всеки участник следва да изпише име и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата част на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия.

4. Всеки участник може да участва неограничено, стига отделните покупки на продукти с търговската марка Queen’s да са съгласно условията на Играта.

5. Тегленето на наградите ще бъде извършено в 10 дневен срок от изтичане на срока на промоцията за всеки обект, участващ в промоцията, по отделно. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони с прикрепени към тях касови бележки . Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).

Награден фонд за всички търговски обекти – 320 хлебопекарни.

Наградите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда, следователно, с един талон пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. В настоящата игра всички закупени и предоставени от Организатора награди са със стойност под 100 (сто) лв., и печелившите не дължат данък, съгласно горецитираните разпоредби.

За удобство на печелившите участници до 10 дни, след провеждане на тегленето, представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер, за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 8.5. резервен печеливш.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния номер, както и на адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там.

Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на Промоцията, като, в този случай, разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и за връчването на награда на съответния резервен печеливш/

На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия, чрез подписване на приемо – предавателен протокол. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара