Спечелете дронове DJI MINI 2 от Nivea и Kaufland

Краен срок - 28 февруари 2021

Всеки един момент от твоя живот си струва да бъде увековечен! И тъй като се надяваме тази година да ти донесе повече приключения, ти подготвихме изненада! Купи любимите си продукти за грижа NIVEA и можеш да спечелиш дрон DJI MINI 2, който ще бъде най-добрият ти партньор за щури приключения и ще улови по фантастичен начин всяко твое преживяване.

Купи продукти NIVEA на стойност минимум 12лв. от магазините на Kaufland в периода 1 – 28 февруари 2021г. и запази касовия бон.

Регистрирай касовата бележка на NIVEA.bg и попълни формуляра с твоите данни.

И готово: можеш да спечелиш 1 от 3 дрона DJI MINI 2 чрез жребий!

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA“.

При еднократна покупка на продукти NIVEA на обща стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на награда - 1 от 3 броя дрон DJI Mini 2. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.nivea.bg/niveamen-kaufland, като въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС през периода на Играта от търговска верига Kaufland България следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA, на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA продукти на по-висока стойност от 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, клиентът има право да направи само една регистрация с тази касова бележка и неговото име ще участва в Играта за посоченaтa награда само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в тегленето за наградата лица, които са:
а. участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка NIVEA, на по-ниска от посочената стойност, закупени извън периода на провеждане на Играта или от търговски обект, различен от търговските обекти на Кауфланд.
Заб.: Ако на касовия бон присъстват и други продукти, закупени от хипермаркет Kaufland, това не е пречка за участие в Играта, стига да са изпълнени условията касовият бон да съдържа продукти с марка NIVEA MEN на стойност най-малко 12 лв., закупени през периода на провеждане на Играта;
б. участвали в Играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България, извън периода на Играта;
в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена
снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България), както и регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта;
г. участвали със служебен бон или дубликат на фискалния бон/фактура.

На 08.03.2021 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11 ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши Участници, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившите Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) резервни такива. Изтеглянето на имената се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на печелившите и след това имената на 3 (трима) резервни печеливши.

За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и тримата резервни печеливши участници.

Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани до 18.00 часа на 12.03.2021 г. чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

Наградите – 3 броя дрон DJI Mini 2 се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившите Участници имат правото да поискат от Организатора на Играта да им бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Организаторът на Играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившите Участници в срок от 14 (четиринадесет) дни от отправеното искане за издаването й. В случай че искането е направено преди получаването на наградата, заедно с последната на Печелившите участници се връчва и служебната бележка.

Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация от печелившите Участници съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на печелившите Участници по ЗДДФЛ и останалите относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на данъчното облагане в Република България

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят документ за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукти NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС от търговска верига Kaufland България в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с други награди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара