Спечелете всяка седмица Samsung Galaxy Watch 3 R840 или R850

Краен срок - 24 януари 2021

Всеки клиент на Райфайзенбанк може да активира мобилното банкиране изцяло онлайн. С RaiMobile можеш да правиш преводи за секунди, да управляваш лесно картите си и да планираш разходите си.

Влез в RaiMobile в периода от 23.11.20 г. до 24.01.21 г. и всяка седмица можеш да спечелиш Samsung Galaxy Watch 3 R840 или R850.

Томболата е валидна за всички физически лица, клиенти на банката.

Участие в Играта могат да вземат, както настоящи клиенти на Банката, така и физически лица, които са станали клиенти на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в рамките на Периода на участие в Играта по т.2.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услугите на Райфайзенбанк (България). 

Регистрацията за участие в Играта се извършва посредством вход в мобилното приложение „RaiMobile“ през Периода на участие в Играта. В случай че клиентът няма инсталирано мобилното приложение „RaiMobile“, за да участва в Играта същият следва първо да го свали от следните адреси: https://apps.apple.com/bg/app/raimobile/id665124334 и https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raiffeisen.online.mobile&hl=en и да го инсталира на мобилното си устройство. Всеки клиент, който достъпи (т.е. влезе в приложението) “RaiMobile” поне веднъж през периода на Играта, автоматично бива регистриран за участие в Играта и ако отговаря на условията по т.4.1. придобива качеството „участник“. Достатъчно е да бъде осъществен еднократен вход в приложението “RaiMobile” през един от етапите на Играта, посочени в т.5.2.1. по-долу, за да бъде регистриран клиентът за участие в Играта за съответния етап/седмица, ако същият отговаря и на условията по т.4.1. Повече на брой влизания в приложението “RaiMobile” не водят до последващи допълнителни регистрации за съответния етап, респ. не увеличават шанса на клиента за спечелване на награда през съответната седмица на Играта.

*Apple, iOS, iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Android е търговска марка на Google Inc. Google Play e търговска марка на Google Inc. 

Регистрацията за участие в Играта чрез вход в мобилното приложение „RaiMobile“ важи за конкретната седмица, в която е осъществен входът, а не за целия срок на Играта и гарантира, че Участникът получава право на едно участие в конкретна томбола за теглене на награди. 

В случай, че клиент на Банката използва мобилното приложение „RaiMobile“ в периода на Играта, но не желае да участва в нея, той/тя следва да заяви своя отказ от участие на имейл адрес call.center@raiffeisen.bg. 5.2. Играта се провежда на 9 етапа - всеки етап продължава една календарна седмица, като печелившите участници ще бъдат изтегляни всяка седмица на датите, описани по-долу в т. 5.2.1.

Печелившите Участници се определят на случаен принцип чрез томболи, които ще бъдат проведени в присъствието на нотариус, както следва:

Томбола 1: на 30.11.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 23.11.2020 – 29.11.2020;
Томбола 2: на 07.12.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 30.11.2020 – 06.12.2020;
Томбола 3: на 14.12.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 07.12.2020 – 13.12.2020;
Томбола 4: на 21.12.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложението “RaiMobile” в периода 14.12.2020 – 20.12.2020;
Томбола 5: на 28.12.2020 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 21.12.2020 – 27.12.2020;
Томбола 6: на 04.01.2021г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 28.12.2020 – 03.01.2021;
Томбола 7: на 11.01.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 04.01.2021 – 10.01.2021;
Томбола 8: на 18.01.2021г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 11.01.2021 – 17.01.2021;
Томбола 9: на 25.01.2021г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 18.01.2021 – 24.01.2021;

Счита се, че с регистрирането по реда, посочен в т. 5.1., съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

Наградите в Играта са следните:
Томбола 1: на 30.11.2020 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 2: на 07.12.2020 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 3: на 14.12.2020 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 4: на 21.12.2020 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 5: на 28.12.2020 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 6: на 04.01.2021 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 6: на 11.01.2021 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 6: на 18.01.2021 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850
Томбола 6: на 25.01.2021 г. – Samsung Galaxy Watch 3 R840 или Samsung Galaxy Watch R850

В края на всеки етап/седмица в периода на Играта ще бъде раздадена по 1 (една) седмична награда или общо 9 (девет) броя награди, като чрез 9 (девет) томболи ще се определят 9 (девет) различни печеливши участници според условията на т. 5.2.1 и 9 (девет) резерви при условията на т. 7.7.

Всеки Участник, за когото са налице условията, описани в ЧАСТ 4 и 5 от настоящите Общи условия, участва в томболата с уникалния си клиентски идентификационен номер.

Един Участник може да спечели само една награда в Периода на участие в Играта. Ако на случаен принцип се изтегли идентификационен номер на клиент, който е печеливш Участник и е получил награда в предходна томбола, проведена в рамките на настоящата Игра, то този Участник няма право да получи втора награда или да замени първоначално получената награда с наградата, спечелена в последващата томбола. В този случай се изтегля нов печеливш Участник и резерва съгласно условията по-долу.

Награда от Играта не може да бъде заменяна с друга и не се изплаща в паричен еквивалент на печелившия Участник, на резервата или посочени от тях трети лица.

Тегленето на наградите ще се извършва автоматично чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните клиентски идентификационни номера на Участниците и на случаен принцип за целия период на Играта ще бъдат избрани 18 (осемнадесет) клиентски идентификационни номера, в присъствието на нотариус, който удостоверява случайността на избора и изтеглените номера.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички уникални идентификационни номера на всички Участници, при спазване условието по т 5.2.1. и т.7.3 по-горе по отношение на печелившите Участници и т.7.7 от настоящите Общи условия по отношение на резервните печеливши Участници.

Всяка седмица/етап от периода на Играта ще бъде изтеглян клиентски идентификационен номер на 1 печеливш Участник и на 1 резервен печеливш Участник. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярния печеливш Участник, при условие, че същият не може да бъде открит, не отговаря на критериите за участие, е изтеглен повторно, откаже се да получи наградата или по други причини не може да получи наградата.

В срок от 5 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници за всяка седмица съгласно т. 5.2.1 от настоящите Общи условия, Райфайзенбанк (България) ЕАД ще се свърже с печелившия Участник на телефонния номер, който е посочен за контакт при регистрацията за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“. Ако печелившия Участник не може да бъде открит след три неуспешни опита, на посочените от тях телефони за контакт в искането за регистрация за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“, Райфайзенбанк (България) ЕАД има право да прекрати опитите си да се свърже с тях и да предостави наградата на резервния печеливш, определен в тегленето през съответната седмица.

При уведомяване на Участник, че е спечелил награда от Играта, същият следва да упражни право на избор между двата, посочени по-горе, модела смарт часовници и да предостави информация за удобен за него офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, от който да получи съответната награда. Срокът за доставка на наградата до офис на Банката е 10 работни дни, считано от датата, на която спечелилият Участник е избрал конкретната награда. В случай че печелившият Участник не избере един от двата модела награди, правото на избор се прехвърля върху Банката и последната предоставя на Участника по своя преценка един от двата модела смарт часовници. След успешна доставка на избраната награда до офис на банката, служител от офиса ще се свърже с Участника, за да го информира, че е пристигнала в избрания от спечелилия участник офис. Печелившият участник следва да се яви лично в офиса и да получи наградата си в срок от 30 календарни дни, считано от датата, на която е бил уведомен, че наградата е пристигнала в съответния офис.

В случай, че печелившият Участник не може да бъде открит на предоставения от последния телефон за контакт и/или не може да получи наградата в срока по т.8.1 и/или не е изпълнил условията на настоящите Общи условия, или се откаже от спечелената награда, правото да получи наградата преминава върху резервния печеливш Участник, изтеглен в томболата като такъв в съответната седмица и томбола. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

Наградата се получава в избран от печелившия участник офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД в присъствието на служител на банката, който идентифицира печелившия с документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара