Спечелете смартфони, смарт часовници, фитнес гривни, аудио система и още награди

Краен срок - 10 януари 2021

Участието в Кампанията е обвързано с поръчка на храна или продукти от категориите Ресторанти и Магазини на foodpanda.bg на стойност минимум 40 лв. (в цената не влизат таксите за доставка и опаковки) и платени онлайн с карта VISA.

Всеки поръчал чрез платформата foodpanda.bg на обща стойност минимум 40 лв. и платил онлайн с карта VISA автоматично става участник в кампанията и съответно в томболата за 30 бр. награди.

Потребители, осъществили необходимите действия за участие в Кампанията, след изтичане на горепосочения срок, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

Всяка отделна поръчка, направена в съответствие с условията, дава право на еднократно участие в томболата за наградата, като един участник може да спечели само една награда. По-високият брой поръчки увеличава шанса на участника да спечели награда в настоящата кампания. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

Печелившите участници от проведената томбола за наградата ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез дигитална платформа, находяща се на https://commentpicker.com/facebook-business.php, в периода 13-18.01.2021 г., в офиса на Рекламната агенция. Освен печелившите участници на случаен принцип се избират и и по 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Официални правила. Рекламната агенция не обработва лични данни на участниците при изтеглянето на печелившите. С оглед на това Организаторът предоставя на Рекламната агенция уникален цифрен код за всеки отделен участник. Рекламната агенция изтегля печелившите цифрени кодове, на базата на които Организаторът идентифицира печелившите.

С всяка следваща поръчка, участникът има по-голям шанс за спечелване на награда.

С изтеглените печеливши ще се свърже служител на Рекламната агенция за да потвърди имената, телефонния номер, както и адрес за получаване на наградата. Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата на foodpanda с трите си имена.

В настоящата Кампания ще бъдат разпределени като награди и 30 бр. от следните артикули:

Смартфон Huawei P40 Pro – 1 бр.
Смарт часовник Huawei Watch gt 2 pro – 5 бр.
Смартфон Huawei P Smart 2021 – 5 бр.
Смарт часовник Huawei Watch fit – 5 бр
Фитнес гривна Huawei Band 4 – 5 бр.
Аудио система Huawei Sound X – 1 бр.
Смарт очила Gentle Monster X HUAWEI Eyewear II – 2 бр.
Безжични, звуко изолиращи слушалки Huawei FreeBuds Studio – 2 бр.
Безжични слушалки Huawei FreeBuds Pro – 3 бр.
Huawei Mini speakers CM510 (2 inbox) – 1 бр.

Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Кампанията.

За целите на получаване на наградата, Организаторът предоставя данните на печелившите (три имена,телефонен номер и имейл) на спечелилите потребители на Рекламната агенция. Рекламната агенция следва да се свърже с всеки печеливш за предоставяне на точен адрес за доставка и извършване на доставката. Печелившият трябва да предостави имената си и адрес за доставка на наградата, като ги даде по време на телефонен разговор със служител на Рекламната агенция. Рекламната агенция се задължава да направи два опита в два последователни дни за свързване с всеки печеливш. В случай че не успее да се свърже с печеливш, съответно предоставеният адрес за доставка е неточен или некоректен, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им).

Наградите се доставят от Рекламната агенция на посочения от спечелилия участник адрес, чрез куриерско дружество по избор на Рекламната агенция.

В случай, че предметната награда е на стойност над 100 лева, Рекламната агенция се задължава да декларира, удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с декларирането на изплатения доход и удържания данък всеки печеливш следва да представи на Рекламната агенция три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата. В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за деклариране на придобития доход, съответно удържане на данък. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Играта, което може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да доведе до невъзможност за получаване на награда в рамките на Кампанията.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, лично до печелившия участник, до 07.02.2021 г. и след потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара