Спечелете ваучери за пазаруване и сервизи за кафе от бисквити Траяна и Кауфланд

Краен срок - 13 декември 2020

В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на бисквити Траяна, както следва:
 
ТРАЯНА Коледен дизайн 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Макси 241г тунквани бисквити

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум две опаковки бисквити Траяна от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg кода от касовата бележка, с която са закупени най-малко две опаковки бисквити Траяна.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):
    1. Да въведе номера от касовата бележка;
    2. Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
    3. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
    – Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници, както и че на съответната касова бележка е отразено по ясен начин, че са закупени най-малко две опаковки бисквити Траяна;
    – След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.
    След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 15.12.2020 г.

Регистрация, извършена преди 0:00ч. на 09.11.2020 г. или след 23:59 ч. на 13.12.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всеки участник може да спечели най-много 1 награда независимо от броя регистрации и участия в играта.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:
    – 60 броя комплекта сервиз за кафе.
    – 10 броя ваучери х 50 лева за пазаруване в Кауфланд. Ваучерите могат да бъдат използвани съгласно условията на издателя им – Кауфланд, които условия са достъпни на следния адрес: https://vaucheri.kaufland.bg/giftcard.html

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 15.12.2020 г. чрез теглене на случаен принцип.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на инициалите на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът или Изпълнителите уведомяват печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като покаже на куриера оригинала на касовата бележка, от която да бъде видно, че са закупени най-малко две опаковки бисквити Траяна, от който и да е вкус и грамаж, с номера от касовия бон, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, или номерът от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара