Спечелете тонколона Marshall, слушалки, суитшърти и Bushmills 10 Years Old


Краен срок - 31 декември 2020

В кампанията  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно на сайта www.bushmills.bg с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер, e-mail адрес, регистриран код от касова бележка и дата на касовата бележка (с дата от периода на играта) на www.bushmills.bg.

Всеки желаещ да участва в кампанията, има право да се регистрира неограничен брой пъти, но едно и също лице има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра.

Участието в играта е обвързано с покупка.

За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта www.bushmills.bg и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер
(*) Код на касовата бележка
(*) Дата на издаване на касовата бележка
(*) Избор на голяма награда, за която иска да участва (секция IV. НАГРАДИ)
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

Организаторите не носят отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организаторите, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации за всяко теглене, но едно и също лице има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра. В случай че при дадено теглене бъде изтеглена регистрация на участник, който вече е спечелил награда при предходните тегления или в рамките на същото теглене, тази регистрация няма да дава право на получаване на награда и тегленото ще бъде повторено до изтеглянето на регистрация на участник, който не е получавал награда. ).

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши и да ги представят на Организаторите при поискване и за да удостоверят покупката при спечелване на награда.

Организаторите запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Ако за едно теглене една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторите ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Организаторите на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

 Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници за различни тегления, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

    Bushmills Original (0,7l, 1l, 1,75l);
    Bushmills Black Bush (1l, 0,7l);
    Bushmills 10 Years Old;
    Bushmills 16 Years Old;
    Bushmills 21 Years Old;
    Всички подаръчни пакети Bushmills;

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „BUSHMILLS – За тихи следобеди и шумни вечери“ и са се регистрирали успешно  на сайта https://www.bushmills.bg, имат възможност да участват в 4 жребия, които на произволен принцип определят 15 (петнадесет) печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на сайта www.bushmills.bg.

Печелившите се определят чрез електронно теглене.

Ще бъдат разиграни 4 тегления както следва:

1-во теглене. На 17.11.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 01.11.2020г., 00:01 – 15.11.2020г. /период на първо теглене/, 23:59 българско време, с регистрирани касови бележки с дата от същия период. Ще бъдат раздадени общо 3 награди – 3 броя Bushmills 10 Years Old.

2-ро теглене. На 01.12.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 16.11.2020г., 00:01 – 29.11.2020г. /период на второ теглене/, 23:59 българско време с регистрирани касови бележки с дата от същия период. Ще бъдат раздадени общо 3 награди – 3 броя Bushmills 10 Years Old.

3-то теглене. На 15.12.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 30.11.2020г., 00:01 – 13.12.2020г. /период на трето теглене/, 23:59 българско време с регистрирани касови бележки с дата от същия период. Ще бъдат раздадени общо 3 награди – 3 броя Bushmills 10 Years Old

В случай че бъде направена регистрация с касова бележка от период на вече изтекло теглене (от първо до трето), тази регистрация не дава право да се участва в следващите седмични тегления за малки награди (от първо до трето), но дава право на участие в четвърто теглене (тегленето за големите награди).

4-то теглене. На 05.01.2021г. В това теглене участват всички валидни неспечелили в предишни тегления регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg през целия период на Кампанията (01.11.2020г., 00:01 – 31.12.2020г., 23:59 българско време), с касови бележки от периода на играта. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 1 брой преносима тонколона, 2 броя слушалки и 3 броя дизайнерски суитшърт.

Във всяко теглене участват всички валидни регистрации за това теглене на един и същ участник, но във всеки случай един участник има право да получи само една награда в хода на цялата игра.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

 Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителите”) имат право да получат една от следните награди:

Големи награди:
1. един брой преносима тонколона Marshall
2. един брой слушалки Marshall (от общо 2 броя)
3. един брой дизайнерски суитшърт oт Bare Hands Society (от общо 3 броя)

Малки награди:
4. един брой Bushmills 10 Years Old (от общо 9 броя)

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглен победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият победител се обявява на сайта, както и на facebook страницата на Bushmils чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение. След изтичането на този срок победителят губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
1 По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
2.Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на Организатора Кей Уей, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя).

При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара