Спечелете 10 ваучера по 150 лв. за магазин Sport Depot


Краен срок - 31 октомври 2020

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
1 от 10 награди, като всяка награда се състои от ваучер на стойност 150 лв. с ДДС за он-лайн покупки на спортна екипировка или уреди от магазин Sport Depot.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
Един участник не може да спечели повече от една награда.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
2. в периода на играта е закупил в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse.
3. регистрирал се е за участие в Играта на посоченото за целта място във фейсбук страницата на Лили Дрогерие
4. регистрирал е номера на касовата бележка за направена покупка на 2 (два) продукта Libresse на посоченото за целта място във фейсбук страницата на Лили Дрогерие. Касовата бележка следва да бъде запазена като доказателство до обявяване имената на печелившите участници.

В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1.
Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени на 06.11.2020 г. до 18:00 часа на електронната и фейсбук страници на Партньора. В 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници, същите трябва да предоставят на Партньора точен адрес, на който желаят да получат наградата си.

Ще бъдат изтеглени и 3 (трима) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния първоначално изтеглен печеливш, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи наградата си, съгласно условията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора или Партньора до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на Лили Дрогерие, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или Партньора следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара