Спечелете Tefal OptiGrill и ваучери за 50 и 30 лв. от Kaufland

Краен срок - 30 октомври 2020

Място  на  провеждане  на  кампанията: Кампанията се  организира  и  провежда  на територията на Република България, единствено и само за „Kaufland България ЕООД енд Ко“ КД, във всички 60 търговски обекти на Търговска верига Kaufland.

Продукти с търговска марка PICANTINA, участващи в Кампанията:

Picantina Grill House Chicken 45g
Picantina Grillhouse Steak 40g
Picantina фикс за Пълнени чушки36g
Picantina фикс за Сочни пържоли 32g
Picantina фикс за Винен кебап 38g
Picantina фикс за Мусака 35g
Picantina фикс за Пържени кюфтета 62g
Picantina фикс Гъбен за месо и зеленчуци 40g
Picantina фикс за Пилешка кавърма 37g
Picantina фикс за Спагети Карбонара 40g
Picantina фикс за Спагети Болонезе 54g

Кампанията е отворена за участие за всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна  възраст, с местоживеене Р България (наричано по-долу  КЛИЕНТ),  което в периода на провеждане на Кампанията е изпълнило следните условия:

1. Закупило  е по  свой  избор продукти  и/или  комбинация  от  продукти  с  търговска марка PICANTINA, описани  в  раздел  1, т.6 от  настоящите  правила, на  обща  стойност минимум 5,55 лв./пет лева петдесет и пет стотинки/с ДДС в един фискален/касов бон, независимо  от  кой  обект на търговска  верига  Kaufland,  находящ  се  на  територията  на Р. България;

2. Правилно е регистрирал номера и стойността на касовия/фискалния бон, издаден в периода на Кампанията, на интернет страницата kaufland.picantina.bg.

В  Кампанията  нямат  право  да  участват:  служителите  на  Кенди  ООД, рекламни и представителни компании и агенции, свързани с Кампанията, компании, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите продукти в раздел I, т.6,  както  и  роднини  по  права  линия  от  първа  степен  (деца  и  родители)  и  съпрузи  на изброените по-горе лица.

Един Клиент има право да спечели само една награда с един коректно регистриран касов/фискален бон за  периода  на  Кампанията. Всеки  последващ  опит  за  участие  в Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Един касов бон, без значение от броя закупени продукти с търговска марка  PICANTINA, може да бъде регистриран само един път.

Един  участник  може  да  направи  неограничен  брой  регистрации  с  различни касови/фискални  бонове,  но  може  да  получи  само  една  награда,  като при  теглене извършва  допълнителна идентификация  чрез  мобилния  номер,  с  който  участникът  се регистрира.

За участие в Кампанията се допускат регистрации на касови бонове, издадени само от търговска верига Kaufland, независимо от кой търговски обект в страната и в периода на кампанията.

За участие в Кампанията се допуска регистрация на касов/фискален бон, който съдържа покупка на участващи продукт/продукти - описани в раздел І, т. 6 от настоящите правила, като общата  стойност  на  участващите  продукти  следва  да  е  най-малко 5,55/пет лева петдесет  и  пет  стотинки/  с  ДДС, като  не  е  възможна  комбинация  с  покупка  на  други продукти на Организатора, вкл. с марка Picantina, които се продават в търговските обекти на Kaufland.

Клиентът е  длъжен и  се  съгласява да  запази  касовия  бон,  който при  спечелване  на наградата ще  бъде  поискан за  доказване  на  валидна  регистрация  за  участие  в Кампанията. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовия бон.

МЕХАНИЗЪМ НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕГИСТРАЦИЯ В КАМПАНИЯТА 

Стъпка  1: Клиентът закупува по  свой  избор  продукти  и/или  комбинация  от  продукти  с търговска  марка Picantina,описани  в  раздел I,  т.  6  от  настоящите  правила от  обект  на търговска верига Kaufland, находящ се на територията на Р. България, на обща стойност минимум 5,55 лв. /пет лева петдесет и пет стотинки/с ДДС, отбелязани в един касов бон.

Стъпка  2: При  регистрацията  на интернет  страницата kaufland.picantina.bg.Клиентът трябва да попълни в обозначените полета следната информация:

1.1 да въведе име, фамилия с български или с латински букви 

1.2 да въведе мобилен номер 

1.3 да въведе имейл адрес

1.4 населено място 

1.5 да регистрира номера на касовата бележка и стойността на закупените продукти, участващи  в  Кампанията/за  улеснение  на  Клиента  е  посочен  пример  на касов  бон с маркирани полета, които се въвеждат във формата за регистрация/ 

1.6 да потвърди (чрез чекбос), че ще съхранява касовият  бон и представи, в случай на получаване на награда 

1.7да  потвърди (чрез  чекбокс), че  е  навършил  18  години  към  момента  на регистрацията;

1.8 да  потвърди  (чрез  чекбокс),  че  желае  да  участва в  Кампанията  като изрично  да приеме Официалните правила на кампанията (линк към официалните правила) и да даде съгласие  за  обработване  на  личните  му  данни  за  целите  на  Кампанията  (линк  към Декларация за предоставяне на лични данни). 

При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Кампанията и в тегленията на наградите

В Кампанията се раздават следните награди:

Ваучер за пазаруване на стойност 30 /тридесет/ лева с вкл.ДДС в търговска верига Kaufland - общо 100 /сто/ броя за периода на Кампанията;

Ваучер за пазаруване на стойност 50 /петдесет/ лева с вкл. ДДСв търговска верига Kaufland - общо 50 /петдесет/броя за периода на Кампанията

Уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750 - общо 5 /пет/ броя за периода на Кампанията.

Използването на наличността по ваучерите за пазаруване в търговска верига Kaufland се осъществява в местната валута –лев и е във вид на пластика (карта). Ваучерът не е личен  и  може  да  се  прехвърля  на  трети  лица. Не  се  изисква  активиране  на  ваучера. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за период от 5 години от момента на издаване. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. 

Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на стойността на покупките в магазините на търговска верига Kaufland, чрез представяне на каса  в  обекта  по  време  на  покупка  и  преди  заплащане  стойността  на  сметката. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари или друга предметна награда или стока.

На 01.11.2020 ще  бъде  извършено едно теглене измежду всички  регистрирани участници, регистрирали сe с минимум едно участие в периода на Кампанията от00:00 ч. на 01.10.2020 г. до 23:59 ч. на 31.10.2020 г. В тегленето участват само Клиенти, отговарящи на изискванията на Кампанията, посочени в раздел II.

Печелившите клиенти ще бъдат определени чрез специализиран софтуер от тричленна комисия  чрез  теглене  на  случаен  принцип,  в централния  офис  на  Организатора. Печелившите клиенти ще бъдат обявени до 48 часа след проведеното теглене на интернет страницата kaufland.picantina.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши  телефонни  номера на  клиентите  и  двете  имена.  Телефонните  номера  се публикуват със заличаване последните 3 символа посочен при регистрацията на клиента (напр.  0887101***)  ,  а  първите  имена  на  печелившите  се  публикуват  само  с  инициали (напр. И. Борисова)

Всяка награда ще се определя според заложената ротация и ред на изтеглените имена, както следва:

-1 брой уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750 

-20 ваучера на стойност 30лв/тридесет лева/с ДДС.

-10 ваучера на стойност 50 лв/петдесет лева/с ДДС

Извършват се 5 /пет/ тегления в посочената ротация до изтегляне на всички награди и печеливши имена.

Извършва се  и допълнително теглене  общо на 3 /три/ участника като  резервни печеливши за всеки вид награда.

Спечелилите  ваучери  за  пазаруване  в  търговска  верига Kauflandна  стойност  30 /тридесет  лева/с  ДДСи  50  лева  /петдесет  лева/ с  ДДС ще  бъдат  информирани посредством обявяване на kaufland.picantina.bgдо 48часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на kaufland.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на предоставените  от  тях електронен адрес  при  регистрация. От  страна  на  Клиента  се изисква да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения  за  получена  награда.  Необходимо  е  Клиентът  да  отговори  на  полученето електронно  съобщение  в 10/десет/  дневен  срок,  че  приема  наградата  и е  съгласен  да изпрати  точен  адрес  /населено  място,  пощенски  код,  квартал,  улица,  блок,  вход, апартамент, етаж/ за доставка  на наградата.

Спечелилите Уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750 ще бъдат информирани посредством обявяване на kaufland.picantina.bgдо 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и мобилен  номер  без  последните  3  цифри,  които  са  посочили  при  регистрация  на kaufland.picantina.bg.  Печелившите  ще  бъдат  информирани  и  по  електронна  поща  на предоставените от тях адреси при регистрация. От страна на Клиента се изисква да следи информацията  в  секцията  печеливши,  както  и  получените  електронни  съобщения  за получена  награда.  Необходимо  е  Клиентът  да  отговори  на  полученото  електронно съобщение в 10/десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за доставка  на наградата.

Доставката  на  наградите  ще  се  извършва  в  45-дневен  срок  след  предоставянето  на пълния  адрес  от  печелевшия Клиентчрезкуриер  илитърговски  представител  на Организатораза негова сметка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен  SMS  или  прозвъняване  откуриера  или търговския  представител  на Организатора. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници,последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон.  След  изтичането  на  този  срок  печелившият Клиентгуби  правото  си  да  получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

Печелившите  участници  получават  наградите  си  след легитимация  с  документ  за самоличност  на  място,  попълнен  приемно-предавателен  протокол  за  получаване  на наградата и представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените PICANTINA продукти на търговския представител на Организатора или куриера.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара