Спечелете дрон, снежни скутери и ваучери по 60 лв. от Zewa

Краен срок - 28 октомври 2020

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на МЕТРО Кеш енд кери България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

1. навършило е 18 години;

2. закупило е участващите в Кампанията продукти с марката Zewa, на стойност поне 6.99 лв. с ДДС.

3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна фактура по начина, описан в настоящите Правила;

4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;

5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

6. не е лице, свързано с Организатора.

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa, от която и да е продуктова категория на стойност поне 6.99 лв. с ДДС от търговски обект от верига МЕТРО.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на фактура за покупка на продукти Zewa, която да отговаря на следните критерии:

    Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.

На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на фактура. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 6.99 лв. с ДДС и да е регистрирана с една фактура. Примерна снимка на валидна фактура ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на фактура може да се извърши само в периода 15 октомври 2020 г., 00:00 часа – 28 октомври 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху фактурата, също трябва да е в рамките на периода 15 октомври 2020 г., 00:00 часа – 28 октомври 2020 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 23 (двадесет и три) броя награди, както следва:

    Седмични награди: 20 бр. ваучер за пазаруване в магазин МЕТРО на стойност 60 лв. с ДДС.

    Седмични награди: 2 бр. снежен скутер на стойност 120,00 лв. с включен ДДС всеки.

    Голяма награда: 1 бр. дрон DJI Mavic Mini на стойност 699,00 лв. с включен ДДС.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на фактура. Качената бележка удостоверява покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни фактури през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна фактура. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

    Седмица 1 (22.10.2020 г.) – 1 бр. снежен скутер и 10 бр. Метро ваучери за пазаруване на стойност 60 лв.

    Седмица 2 (29.10.2020 г.) – 1 бр. снежен скутер и 10 бр. Метро ваучери за пазаруване на стойност 60 лв.

*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани валидни фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващото и т.н.

Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 29 октомври 2020 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 3 ноември 2020 г.

С една регистрирана и валидна фактура всеки участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара