Спечелете лаптопи Acer Aspire 3 и ваучери на стойност над 60 000 лева

Краен срок - 31 декември 2020

В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД, „Нет Адванс“ ООД и „Фийлд Тийм“ ЕООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

В Промоцията участват всички промоционални опаковки на следните продукти, а именно:

МИРАЖ Ягоди 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Вишни 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Кайсии 200г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ Класик 241г Тунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Какао 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Мляко 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ягода 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ванилия 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Лешник 300г Сухи пасти


Върху участващите в промоцията продукти има изрично обособена промоционална зона с надпис: „Голямата игра на ПРЕСТИЖ част 2!”, указващ изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в Играта, е поставен в специална защитена опаковка и отговаря на всички съответни изисквания на приложимото законодателство. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят им, срещу предаване на ваучера в съответния обект, има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи. Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/

Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях. Ваучерите могат да се използват само съгласно условията за ползване на издателя им и в рамките на срока им на валидност, посочен на ваучера. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Участниците закупили промоционална опаковка „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД, в която има талон с уникален код, могат да участват в теглене за спечелването на 1 от общо 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg      минимум 6 от ваучери с промо код, като следват описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

    Да въведе номера от талона;
    Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
    Да изпише указания на съответния екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

    Ще запази и покаже талона с уникален код на куриера при получаването на наградата;
    След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
    След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 06.01.2021 г.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.10.2020 г. или след 23:59 ч. на 31.12.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1, „г“ – лаптоп Acer Aspire 3 A315-34-P2 и неограничен брой награди по т. 6.1, „а“, „б“ и „в“.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:

а) 100 ваучера за покупки с единична номинална стойност 50 лева всеки;

б) 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 20 лева всеки;

в) 22 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 2 лева всеки;

г) 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY.

Общата номинална стойност на наградите е над 60 000 лв.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1, „г“ – лаптоп Acer Aspire 3 A315-34-P2SY ще се проведе на 06.01.2021 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно минимум 6 талона с уникален код.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
    Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
    Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1, „г“ – 8 броя лаптопи Acer Aspire 3 A315-34-P2SY от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и на съответния талон с уникален код пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера талон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него е нечетлив или не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

2 Коментари

 1. Отговори
  1. Печелившите са:

   Светослав Ангелов 0879123***
   Божидар Георгиев 0883415***
   Василена Василева 0882036***
   Михаил Бонков 0888264***
   Йордан Ахчийски 0888871***
   Иванина Начева 0878203***
   Ана Димитрова 0888408***
   Антоанина Боцева 0886055***

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара