Спечелете мини хладилници и комплекти за коктейли от Head and Shoulders


Краен срок - 30 септември 2020

Кампанията се провежда във всички обекти на верига магазини T MARKET.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 септември 2020 г., и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
- закупило е продукт/и с марка  Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, на минимална стойност от  6/шест/ лева, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията
- регистрирало се е на www.pg-promo.bg ;
- регистрирало е касовата си бележка на www.pg-promo.bg ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Участващите продукти са: всички продукти с марка Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 септември 2020г. -  30 септември 2020 г.

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка  Head and Shoulders, независимо от техния вид и разфасовка, на минимална стойност от 6 /шест/ лева от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта www.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на една от следните награди:

    3 /три броя/ мини хладилници
    10 /броя/ Комплекти за коктейли

Всички регистрирали се участници в Кампанията имат възможност да участват за спечелването на една от посочените награди чрез томбола.

    За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:

    Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.

    Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
    В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
    Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.

    Да закупят продукт/и с марка  Head and Shoulders на минимална стойност от 6 /шест/ лева от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
    Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;

    За да спечели една от наградите участникът е необходимо:

    Да влезе в профила си;
    Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукт/и с марка  Head and Shoulders, като при регистрацията трябва:

    Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
    Да качи снимка на касовата бележка;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;

    След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.

Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

    В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
    Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.

Статуса на регистрираните касови бележки – потвърдени или отхвърлени, ще бъде отразен в профила на участника в раздел „История“.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус до 09.10.2020. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg .

Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.

Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара