Спечелете iPhone 11, лаптопи, SonyPlaystation 4, кафемашини и хавлиени кърпи


Краен срок - 15 ноември 2020

Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.

За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт, съгласно описаното в тези Раздел VІІ„Механизъм за участие в Кампанията“ на тези Общи условия.Работниците и служителите на Организатора,лицата, с които работниците  или  служителите  на  Организатора се  намират  в  брак  и  лицата,  с  които  работниците или служителите на Организатора се намират в родство по пряка линия първа степен (майка/баща –син/дъщеря) и по съребрена линия втора степен (брат/сестра) нямат правода участват в тази Кампания.

Наградниятфонд за целия Период на Кампанията включваследните предметни награди:

4 (четири) броя Смартфон Apple iPhone 11, 64 GB;
4 (четири) броя лаптоп Lenovo IdeaPad 3;
8 (осем) броя SONY PLAYSTATION 4 SLIM 500 GB;
68 (шестдесет и осем) броя кафе машина DeLonghi модел EC191CD;
96 (деветдесет и шест) броя Хавлиени кърпи с брандинг на търговската марка„TESY“, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

Не се допуска замяна на Награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Механизъм за участие в Кампанията.

Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от продуктите изброени на сайта на кампанията от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията.

Участникът следва да достъпи интернетстраницата: www.promo.tesy.bg и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес,телефонен номер, населеното място, в което е закупен продуктът и номер на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт (за повече информация защо и как обработваме вашите данни, вижте Вашите информационни права по GDPR). След въвеждане на изискваната информация Участникът следва да се съгласи с тези общи условия и с политиката за защита на личните даннии да натисне бутона „Регистрирай се“. След натискане на бутона „Регистрирай се“ Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: www.promo.tesy.bg,така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява  потвърждението  за  участие  в  Кампанията. Един  Участник  има  право  на  неограничен  брой регистрации на интернет страницата: www.promo.tesy.bgкатономерът на гаранционната карта, придружаваща закупения  продукт,  въведен  при  последваща  регистрация, следва  да  се  различава  от  въведените  при предходните регистрации на същия Участник номера на гаранционни карти.

Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 180участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат извършени както следва:

На 25.09.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 02.10.2020 г.чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 09.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 16.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 23.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 30.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 06.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 16.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

Непосредствено след 22.11.2020 г.чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни победители, които ще имат право да получат Награда, ако печеливш в съответното теглене участник не е изпълнилпосочените в т. 13 илит. 14 на тези Общи условия изисквания.

Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни  номера за  контакт ще  бъдат  публикувани  от  Организатора  на  интернет  страницата: www.promo.tesy.bgв  деня,следващ  деня  на  съответното  теглене.Всеки  от  печелившите  участници  в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда.  Потвърждениетоот  Организатора  по  предходното  изречение  ще  съдържа  хиперлинк  към регистрационна форма, в която печелившият участник следва да попълни трите си имена, населено място, пощенски код, адрес за доставка на Наградата и телефон за връзка с Организатора не по-късно от 22.11.2020 г., включително.В случай, че печелившият участник не стори това или го стори, но извън посочения по-горе срок, същият губи правото си да получи Награда.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер или служител на Организаторадо 10 работни дни от датата на надлежно попълване на регистрационната форма по т. 13 от тези Общи условия. Наградата може да бъде получена само от спечелилия наградата Участник и след представяне на лична карта, оригинал на фискален бон, удостоверяващ закупуването на продукта, за който е издадена гаранционната карта, посочена в печелившата регистрация на Участника и регистриранатана интернет страницата: www.promo.tesy.bgномер на гаранционна карта, съответстващаизцяло на въведенатапо реда на т. 11, и след подписване на приемо-предавателен протокол за получаването ѝ. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившияи само в случаите, в които наградата съставлява награда по т. 8.5 от тези Общи условия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.

Награди, непотърсени в срок до 22.11.2020 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий, между останалите участницив Кампанията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара