Спечелете електрически велосипеди, смартфони, часовници и слушалки

Краен срок - 27 декември 2020

Кажи Здравей на мобилните плащания и наградите
Мобилните плащания са не само сигурни, бързи и удобни. Те могат и да ти донесат награда

Плащай мобилно с Mastercard® и А1 Wallet за минимум 4 лв. поне 15 пъти във всеки от трите етапа на кампанията и може да спечелиш една от 57 награди:

3 x електрически велосипеда e- mountain bike EMB;

6 x смартфона Apple iPhone 11, 128GB;

6 x смартфона Samsung Galaxy S20+, 128GB;

9 x смарт часовника Apple Watch 3 GPS 42 mm;

12 x смарт часовника Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm, Aluminum R820;

12 x смарт слушалки Apple AirPods2

9 смарт слушалки Samsung Galaxy Buds+

В рамките на Периода на провеждане са обособени три етапа:
* Етап 1: от 00:00 ч. на 29.09.2020 г. до 23:59 ч. на 26.10.2020 г.;
* Етап 2: от 00:00 ч. на 27.10.2020 г. до 23:59 ч. на 27.11.2020 г.;
* Етап 3: от 00:00 ч. на 28.11.2020 г. до 23:59 ч. на 27.12.2020 г.

В Кампанията и в тегленето за спе челване на награди се включват автоматично всички физически лица картодържатели на токенизирани карти Mastercard (виртуални карти Mastercard) регистрирани в дигиталния портфейл А1 Wallet преди началото на Промоцията, които в рамките на поне един от трит е етапа по т.1. 4 направят с тази карта, чрез дигиталния портфейл А1 Wallet или чрез функционалност Apple Pay минимум 15 плащания (за стоки и услуги) в страната и/или чужбина като всяко плащане с ледва да е на минимална стойност 4 лева.

Независимо от обстоятелството кое е лицето, което фактически извършва плащането, за участник се счита картодържателят, на чието име е издадена съответната виртуална карта Mastercard.

Кампанията е валидна за карти Mastercard издадени н а територията на Република България от Пейнетикс преди нейния старт и токенизирани в дигиталния портфейл A1 Wallet също преди нейния старт при извършване на плащания във всички търговски обекти в страната и чужбина, в които е възможно разплащането да се о съществява на безконтактен ПОС терминал

Под "плащане" се разбира плащане в търговски обект на безконтактен ПОС терминал със смартфон чрез виртуална карта Mastercard издадена от Пейнетикс и добавена/ токенизирана в дигиталния портфейл A1 Wallet или плащане с такава карта чрез функционалност Apple Pay

Под "токенизирана" карта се разбира дебитна карта която е дигитализирана на смартфон на картодържателя, целият процес по идентификация и проверка на идентификацията на потребителя е завършен и потребителят може да осъществява разплащания на безконтактен ПОС терминал с виртуалната си Mastercard (токенизирана) чрез мобилния си портфейл.

Не е налице ограничение по отношение търговците, чиято собственост са съответните търговски обекти в коит о се извършват Плащания по смисъла на тези правила нито по отношение на закупените стоки или услуги. 

В тегленето за спечелване на наградите се включват всички картодържа тели които отговарят на условията по т.2.1, като наградата се получава от картодържателя, на чието име е издадена картата. 

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

В края на всеки етап се извършва теглене на 19 печеливши участници които са изпълнили условието за периода, описано в т. 2.6 във връзка с т.2.1 (поне 15 петнадесет плащания за стоки и услуги)** всяк о от които на минимална стойност от поне 4 четири лева извършени чрез дигиталния портфейл през съответния етап на Кампанията
* Етап 1: 00:00 ч. на 29.09.2020 г. – 23:59 ч. на 26.10.2020 г.;
* Етап 2: 00:00 ч. на 27.10.2020 г. – 23:59 ч. на 27.11.2020 г.;
* Етап 3: 00:00 ч на 28.11.2020 г. – 23:59 ч. на 27.12.2020 г.

За избягване на съмнения, за участие в Кампанията няма да бъдат приемани по малък брой
плащания, например: 2 броя плащания на стойност по 60 лв.

Участието в Кампанията не е обвързана със закупуване на конкретен продукт или услуга
от конкретен търговец

Участници, извършили необходимия брой плащания през даден етап на Кампанията участват в тегленията на награди само за съот ветния етап и не участват в тегленията на награди за други/следващи етапи освен ако не изпълнят условията за участие и през съответните други/следващи етапи.

Неколкократното изпълнение на условието за извършване на необходимите плащания за
участие в тегленията за награди за съответен етап не повишава шансовете на съответния участник да бъде изтеглен повече от веднъж. Участник, изпълнил условията за участие за д аден етап има право да спечели само една награда за съответния етап.

Датите за тегленията на награди са както следва:
* За етап 1: 30.10.2020 г.
* За етап 2: 03.12.2020 г.
* За етап 3: 06.01.2021 г.

Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на нотариус При всяко теглене се излъчват 19 деветнадесет печеливши участника и 5 резерви.

В ръчването на наградите се извършва от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ“ ООД ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление: град Нови Искър, Пощенски код: 1280, ул. „ № 15 (по долу наричано накратко Печелившите картодържатели ще бъдат уведомявани за спечелените награди чрез:
* Телефонно обаждане на предоставения от картодържателя телефон номер за контакт; и 

* Изпращане на съобщение по електронната поща, предоставена от картодържателя.

В срок от 5 пет работни дни след изтегляне на печелившите участници Агенцията се
задължава да извърши поне 2 две телефонни обаждания до всеки печеливш, всяко в
различни дни и да изпрати поне 1 едно съобщение по електронна поща.

Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената
награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ако
такъв е дължим), ще бъде за сметка на Агенцията. Агенцията уведомява печелившите
участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на
Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък
във връзка с награ дите, ако такъв е дължим. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара