Спечелете джага, раници, чаши и още награди от Jameson


 

Краен срок - 21 октомври 2020

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което в периода на провеждане на Играта е закупило бутилка уиски Jameson от (0,700ml. или 1l.), попълнило е регистрационната форма за участие на лендинг страницата по т.2.1., регистрирало е кода на касовия бон и е прикачило негова снимка. Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са две имена, телефон за връзка и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави и адрес за контакт/получаване на награда.

Задължително условие за участие в Играта е всяко лице-участник да е прочело и приело настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите неограничен брой пъти при условие, че всеки път регистрира различен касов бон. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна регистрация.

Покупката на повече от един продукт, участващ в Играта, която е удостоверена в един касов бон не дава право за извършване на съответния брой регистрации, съобразно броя на закупения продукт.

В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно, същите нямат право да се регистрират в Играта като участници.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са:
Брандирана джага - 1 бр.
Брандирана раница - 15 бр.,
Калъф за лаптоп - 40 бр.,
Чаша/кенче – 100 бр.,
Мешка - 100 бр.,
Тесте карти за игра- 250 бр.

След приключване на Играта и в срок до 10 дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип от две лица –представител на Организатора и на Ол ченълс комюникейшън ЕООД. Лицата избрани за победители и спечелили съответната награда се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:
Определяне на победител за награда джага.
Определяне на победители за награда раница.
Определяне на победители за награда калъф за лаптоп.
Определяне на победители за награда суичър.
Определяне на победители за награда тесте карти.

Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в страницата по т.2.1., в срок до 10 дни считано от датата на приключване на играта.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

Отговорност на участниците е да следят тегленията на наградите в сайта и в случай, че са спечелили награда, да се свържат с Организатора и да му предоставят данните си за адрес за доставяне на наградата.

Всеки от спечелилите се свързва с ОРГАНИЗАТОРА на посочения от него телефон или email в срок до 5 работни дни след обявяване на победителите и уточняват деня и мястото за получаване на предметната награда. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. нов победител на негово място.

Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите при регистрацията им или допълнително посочен такъв, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Промоцията. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и касовия бон, който е регистрирал в Играта и с който е спечелил съответната награда. Наградата на Победителя се връчва само лично като същата се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на обявяване на победителите в Играта.

Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата.

Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2020 г. Организаторът е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора. Организаторът. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара