Спечелете всеки месец саунд бар SAMSUNG HW-R530 и телефон SAMSUNG Galaxy S20


Краен срок - 15 юни 2021

Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване в Периода на Томболата на участващ продукт с търговска марка SAMSUNG. Актуална информация за участващите продукти ще бъде обявена и актуализирана на https://www.technomarket.bg/samsung-hbogo, през целия период на ТОМОБЛАТА.

В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са направили регистрация на сайта https://hbogo.bg/, активирали са получения ваучер код за безплатен достъп до стрийминг услугата на HBO – HBO GO и са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата.

В периода на ТОМБОЛАТА, всяко лице („Участник“), закупило участващ продукт с търговска марка SAMSUNG от търговски обект или онлайн магазина на Организатора, извършило регистрация на сайта https://hbogo.bg/ и активирало получения ваучер код за безплатен достъп до стрийминг услугата на HBO – HBO GO, има възможност да участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на някоя от наградите, посочени в Раздел 6.

При покупка на участващ продукт от физически магазин на Организатора, Участникът получава ваучер с код за безплатен достъп до стрийминг услугата на HBO – HBO GO заедно с талон за участие в Томболата. За да участва в Томболата, Участникът следва да се регистрира на сайта https://hbogo.bg/ на място в магазина пред служител на Организатора, да активира получения ваучер код за безплатен достъп до HBO GO, след което да попълни личните си данни (три имена, телефонен номер, e-mail) в обособеното поле, представляващо талон за участие в Томболата (перфорирана част от ваучера) и да го предаде на служител на Организатора в магазина заедно с декларация за съгласие за обработка на лични данни за целите на ТОМБОЛАТА.

При покупка на участващ продукт от онлайн магазина на Организатора, Участникът получава ваучер код за безплатен достъп до стрийминг услугата на HBO – HBO GO, който му се предоставя заедно с доставката на избраната стока. За да участва в Томболата, Участникът следва да се регистрира на сайта https://hbogo.bg/, да активира получения код за безплатен достъп до HBO GO от ваучера, след което да се регистрира на сайта на Организатора в специално създадена за целта регистрационна форма, достъпна на адрес: https://www.technomarket.bg/samsung-hbogo-tombola. При регистрация, Участникът следва да попълни своите лични данни (три имена, телефонен номер, e-mail) и кода на ваучера за безплатен достъп до HBO GO, в обособеното поле.

ВАЖНО! След попълване на формата за участие в Томболата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

ВАЖНО! За да участва в ТОМБОЛАТА, Участникът следва да е изпълнил кумулативно всички изисквания, описани по-горе, а именно:

1.  да е закупил участващ продукт с марка SAMSUNG от търговски обект или онлайн магазина на Организатора;и

2.  да е извършил регистрация на сайта https://hbogo.bg/;и

3. да е активирал получения ваучер код за безплатен достъп до стрийминг услугата на HBO – HBO GO;и

4.1. при покупка на участващ продукт от търговски обект на Организатора - да е попълнил надлежно талон за участие в Томболата и декларация за съгласие за обработка на лични данни, които се предават на служител на Организатора или

4.2. при покупка на участващ продукт от онлайн магазина на Организатора – да е извършил успешна регистрация в регистрационната форма на интернет сайта на Организатора: https://www.technomarket.bg/samsung-hbogo-tombola;

Извършването на само едно/някое от посочените действия НЕ предоставя възможност за участие в ТОМБОЛАТА и в случай че впоследствие бъде установено от Организатора при определянето на печеливш, че Участник не е изпълнил кумулативно изброените условия за участие, то това  ще доведе до отстраняване на Участника от участие в ТОМБОЛАТА.

До 5-то число на всеки месец, следващ предходния, в периода на ТОМБОЛАТА, печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъдат обявени на официалния сайт на Организатора https://www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително са предоставили изричното си съгласие за това.

Всеки месец, в периода на ТОМБОЛАТА, ще бъдат определяни 6 (шест) печеливши участника, като всеки един от тях ще спечели една от следните награди, според реда на неговото изтегляне:

    Първият изтеглен печеливш участник ще спечели 1 (един) брой книга „Игра на тронове“;
    Вторият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой тениска „Западен свят“;
    Третият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой книга „Храна за любовта“;
    Четвъртият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой пъзел „Тъмните му материи“;
    Петият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой мобилен телефон марка SAMSUNG модел Galaxy S20
    Шестият изтеглен печеливш участник печели 1 (един) брой саунд бар марка SAMSUNG модел HW-R530

В срок от 2 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес, за да уговорят получаването на  наградата в удобен за Участника търговски обект на Организатора. Наградите се получават лично от изтегления и обявен за печеливш участник в рамките на 3 работни дни след поканата за получаване на наградата в удобен магазин „Техномаркет“. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ за самоличност.

Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията при регистрация за участие в Томболата и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в Раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара