Спечелете безплатен едногодишен курс по английски език в Училища Европа


Краен срок - 30 август 2020

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.

Наградите, които могат да бъдат спечелени са общо 7 ( седем) броя ваучери безплатен едногодишен курс по английски език в Училища Европа. Наградата е предназначена за ползване от децата на печелившите и не се допуска нейната замяна с други награди или парична равностойност. Децата, чиито рисунки ще бъдат споделяни трябва да имат навършени 6 години. Продължителност на едногодишен курс по английски език в училища Европа е 01.10.2020г. – 30.05.2021г.

Наградата се доставя единствено на територията на Република България.

Участниците трябва да споделят в коментар под един от двата  поста за играта снимка на рисунка, на която тяхното дете е нарисувало неговата бъдеща професия, когато порасне.

С публикуването на снимката в коментар всеки един участник декларира, че е запознат с правилата на Играта, както и че автор на рисунката е неговото дете .

Всеки един участник има право да участва  само с една снимка на рисунка, и тя не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Република България и да получи само една награда.

С участието си в Играта участниците дават изричното си и доброволно съгласие качената от тях публикация да бъде споделена на „Facebook страницaта на Nesquik®. https://www.facebook.com/NesquikBG/

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.

Участниците не трябва да използват твърдения, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.

Седем печеливши участника и три резервни участника ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран софтуер на 10.09.2020г. в присъствието на нотариус и представители на Организатора. Имената  на  печелившите участници ще бъдат обявени на 14.09.2020г. в коментар под поста на играта във Facebook страницата на Nesquik® https://www.facebook.com/NesquikBG/

Печелившите следва да изпратят на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение във Facebook страницата на Nesquik®, в срок от  10(десет) дни от обявяването.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 10 (десет ) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник в Играта, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Наградата ще бъде доставяна до печелившия участник на посочен от него адрес, чрез куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“ АД за сметка на Организатора.

При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да :
· представи за справка рисунката на неговото дете, с която е участвал и която му се връща веднага;
· лична карта, с която удостоверява самоличността си и тази на детето си и която се връща веднага;
· попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Правила за използване на наградата-ваучер за безплатен едногодишен курс по английски език.

Ваучерът е с валидност за учебната 2020-2021 година

Печелившите ще изберат, в кой от всички 42 обучителни центрове на училища Европа на териториятта на Р.България могат да проведат курса. Всички 42 обучителни центрове на училища Европа могат да бъдат намерени тук: https://europeschools.net/branches/ .

Във връзка с разпространението накоронавируса COVID 19, курсът може да бъде присъствен и/или онлайн, съгласно епидемиологичната обстановка в страната и изискванията на МЗ и МОН.

В случай, че даден печеливш участник няма удобен обект, в който да запише детето си за курс по английски език, той няма право да го замести с онлайн курс, освен ако епидемиологичната обстановка в страната и изискванията на МЗ и МОН не наложат това.

Спечелилият ваучер за безплатен курс по английски език, има право да преотстъпи ваучера на друго лице, което не е участвало в играта, като заявява писмено това свое желание и го изпраща на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара