Спечелете колие Пандора - Обич и 10 чадъра от София Мел


Играта е приключила!

Печеливши:
Сребърно колие Pandora печели Румяна Шаламанова
Брандиран чадър "София Мел" печелят:
Маргарита Бонева
Сибила Григорова
Марийка Кръстева
Мариета Донкова
Светлана Гетова
Мария Делчева
МАРИНА МАРИНОВА
Наталия Стоянова
Петя Борисова
Калина Александрова


Промоцията се организира и провежда от ГудМилс България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, където се продават продукти, участващи в промоцията – София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА.

Предметните награди по промоцията са:

- 1 брой колие Пандора - Обич Продукт #590534CZ-45.

- 10 броя брандирани чадъри София Мел

За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и – поне 1 кг София Мел Микс брашно от ЛИМЕЦ и ПШЕНИЦА, от обекти в търговската мрежа, където се продава точно този определен вид брашно.

Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, телефонен номер, данни на касовия бон и негова снимка на сайта www.sofiamelpromo.bg. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

Тегленето на наградите ще се състои на 11 август 2020г., в офиса на “ГудМилс България“ ЕООД, град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sofiamelpromo.bg до 13 август и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията им в сайта в срок до 20 август 2020г.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

Наградите ще бъдат изпращани по куриер до 10.09.2020 г. и предавани на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди поради подадена от участник неточна информация за участие в играта.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.

В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

Краен срок - 10 август 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара