Спечелете 30 ваучера по 500 лв. от бензиностанции OMV


Краен срок - 15 септември 2020

Заедно преоткриваме България на път

Започни пътешествие по пътищата на България и я преоткрий такава, каквато не си я виждал досега. На всяка OMV бензиностанция можеш да закупиш албум за събиране на стикери за 30 малко известни природни забележителности в страната ни.

Цената на албума е 0,99 лв, а комплект с 2 стикера получаваш безплатно за всеки 20 лева от покупката в ОМВ бензиностанциите на гориво и/или продукти от ресторанта и магазина.

Ако събереш всички стикери и регистрираш  кода от последната страница на албума тук, можеш да спечелиш една от 30 награди ваучери за гориво на обща стойност 500 лева всяка.
Кампанията „Заедно преоткриваме България на път“ на бензиностанции OMV е подкрепена от Министерството на туризма  и инициативата „Преоткрий България“ на МЕТРО.

Събраните средства от продажбата на албума ще бъдат дарени за благотворителна кауза.

Кампанията, организирана от ОМВ България съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България:
a) да закупят от търговски обект на ОМВ България колекционерски албум "Заедно преоткриваме България на път", посветен на природните забележителности на Република България, който албум може да бъде попълнен с 30 (тридесет) бр. стикера, съгласно т. 5 от настоящите Общи условия (Албум);
b) при извършена покупка в търговски обект на Организатора, да получат безплатно определен брой стикери с изображения на природни забележителности на Република България от колекцията "Заедно преоткриваме България на път", които могат да се използват за попълване Албум, съгласно т. 6-9 от настоящите Общи условия (Стикери);
c) да се регистрират на страницата на ОМВ България за участие в томбола за награди, в случай че притежават Албум, изцяло и точно попълнен със Стикери, и отговарят на останалите изискванията по т. 11-21 от настоящите Общи условия (Томобола);
d) ако бъдат обявени за печеливши участници в Томболата, да получат награда от ОМВ България, съгласно т. 22-34 от настоящите Общи условия.

В рамките на периода на Кампанията по т. 4, до изчерпване на количествата Албуми, всяко лице има право да закупи Албум от търговските обект на Организатора на цена от 0,99 лв. (с ДДС) всеки. Всички приходи (без ДДС), получени от продажба на Албуми ще бъдат дарени от ОМВ за благотворителна кауза, избрана от потребителите на Facebook чрез www.facebook.com/OMVBulgaria.

В рамките на периода на Кампанията по т. 4, до изчерпване на количествата Стикери, всяко лице, което закупи стоки и/или услуги в търговски обект на Организатора на стойност минимум 20 (двадесет) лева с ДДС, има право да получи безплатно за всеки платени 20 (двадесет) лева с ДДС от стойността на съответната покупката по 1 (една) опакова Стикери, съдържаща 2 (два) Стикера за Албума.

Като изключение от горното правило по т. 6.1., при заплащане на пътни такси, тол такси, винетни такси или извършване на паричен превод на OMV Services в търговски обект на Организатора, съответното лице има право да получи само 1 (една) опаковка стикери, съдържаща 2 (два) Стикера, независимо от общата стойност на заплатените услуги.

Например:
* Aко едно лице направи покупка на стоки и/или услуги в размер на 40 (четиридесет) лв. с ДДС, лицето има право да получи 2 (две) опакови Стикери, съдържаща общо 4 (четири) Стикера.
* Ако едно лице направи покупка в размер на 55 (петдесет и пет) лв. с ДДС, лицето има право да получи 2 (две) опакови Стикери, съдържаща общо 4 (четири) Стикера.
* Ако едно лице направи покупка в размер на 67 (шестдесет и седем) лв. с ДДС, лицето има право да получи 3 (три) опакови Стикери, съдържаща общо 6 (шест) Стикера.
* Ако едно лице направи покупка в размер на 80 (осемдесет) лв. с ДДС, лицето има право да получи 4 (четири) опакови Стикери, съдържаща общо 8 (осем) Стикера.
* Ако едно лице направи покупка на винетка в размер на 97 (деветдесет и седем) лв., лицето има право да получи само 1 (една) опакова Стикери, съдържаща 2 (два) Стикера.

Опаковките със Стикери се предоставят в търговските обекти на Организатора само и единствено в момента на заплащане на направена покупка, като, ако бъде отказано приемането на опаковка(и) със Стикери, последната(ите) не може(гат) да бъде(ат) получена(и) в по-късен момент.

Предоставена при покупка безплатна опаковка със Стикери, както и отделните Стикери, не могат да бъдат заменени с други, независимо дали опаковка със Стикери е неразопакована, нито могат да бъдат заменени срещу пари в брой или срещу други продукти и/или услуги в търговските обекти на Организатора.
1. Всяка една опаковка Стикери представлява хартиено картонче със самозалепваща лента, сгънато на две, съдържащо от вътрешната страна 2 (два) произволно подбрани Стикера от колекцията "Заедно преоткриваме България на път".
2. Частите на опаковка със Стикери не са предназначени за използване от деца до 3-годишна възраст. Съществува опасност от задавяне и/или задушаване. Инструкциите за безопасно използване са посочени на гърба всяка опаковка със Стикери.
3. Всяко лице може да използва притежаваните от него Стикери за попълване на Албум. Организаторът не гарантира получаването и събирането на всички 30 (тридесет) различни Стикера от колекцията.

В рамките на периода на Кампанията по т. 4 е възможно в определени търговски обекти на Организатора в определени дни и/или часове да не са налични Албуми или опаковки със Стикери. В тези случаи Организаторът информира клиентите по подходящ начин. Организаторът не носи отговорност, ако в определен търговски обект на
Организатора, в определен ден и час клиенти не могат да закупят Албуми или да получат опаковки със Стикери при закупуване на стоки и/или услуги.

Право на участие в Томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"):
a) отговаря на изискванията по т. 12;
b) не попада в изключенията по т. т. 13 и 14;
c) притежава точно и изцяло попълнен Албум съгласно т. 15;
d) извърши успешно регистрация за участие Томболата съгласно т. 16-21.

В Томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г. и/или притежава свидетелство за управление на МПС.

Служители на ОМВ България и Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК 131350957 ("Подизпълнителят"), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в Томболата.

Юридически лица нямат право на участие в Томболата.

В Томболата може да участва само лице, което притежава точно и изцяло попълнен Албум. Албум се счита за точно и изцяло попълнен, единствено ако всички 30 (тридесет) природни забележителности от Албума са попълнени със правилния Стикер от колекцията, съответстващ на посочената природна забележителност в Албума.

При регистрацията за участие в Томболата на www.omv.bg/rediscoverBulgariaontheroad лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:
a) уникалния номер на притежавания от него Албума (посочен на вътрешността на задната корица на всеки Албум);
b) собствени две имена на кирилица;
c) телефонен номер за контакт;
d) адрес на електронна поща.

Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 35 и 36 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 17 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 15.09.2020 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за Томболата и да регистрира само 1 (един) брой Албуми. Един Участник има право да спечели само 1 (една) Награда въз основа на правилно направена регистрация.

Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания попълнен Албум (моля вижте т. 30 по-долу).

Наградите в Томболата на Кампанията са, както следва:
* 30 (тридесет) бр. награди, като всяка 1 (една) отделна Награда представлява 25 (двадесет и пет) бр. ОМВ ваучери за гориво, като всеки ваучер е на стойност 20 лв. с ДДС, общо на стойност 500 (петстотин) лева с ДДС (Награда). С ваучерите от всяка отделна Награда може да бъде закупено гориво OMV MaxxMotion Diesel, OMV Diesel, OMV Super 95, OMV MaxxMotion 100plus, Autogas в търговските обекти на ОМВ България до обща стойност от 500 лв. с ДДС с една или с няколко отделни покупки.

Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за Томболата Участници. Наградите се изтеглят в рамките на 3 (три) работни дни от края на периода на кампанията съгласно т. 4.

При тегленето на печеливши Участници Организаторът тегли и петима резервни печеливши Участници.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на своята официална интернет страница www.omv.bg/rediscoverBulgariaontheroad инициали на имената на печелившите Участници и номерата на техните регистрирани Албуми. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответната томбола по т. 23. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната Награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на Награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 27.

Всяка Награда следва да бъде потърсена от печеливш Участник в срок от 7 работни дни от датата на обявяване на съгласно т. 25.

В случай че в посочения в т. 26 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята Награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните
печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на Награда.

Спечелената Награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице в търговски обект на Организатора, като при връчване на Наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

За да получи Наградата, печелившият Участник следва да предостави на Организатора или Подизпълнителя регистрирания и притежаван от него точно и изцяло попълнен Албум, както и да се идентифицира като печеливш Участник. В случай на каквото и да е разминаване между информацията за номера на Албума, регистриран на страницата на Организатора, и номера на действително представения Албум при получаването на Награда, Организаторът ще приеме за действителен представения от печелившия Участник Албум, като има право да дисквалифицира съответния Участник, за което се прилага съответно т. 27.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара