Спечелете 5 кафеавтомата Krups и 15 кафемашини Krups


Краен срок - 31 юли 2020

Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на продукти с марка „Alpro” („Алпро“) на стойност равна или по-голяма от 10, 00 (десет) лева от търговски обект на територията на страната. Покупката следва да бъде извършена с един касов бон (наведнъж) през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-31.07.2020) и да бъде последвана от регистрация на кода на касовия бон в уебсайта www . alpropromo .shop, по начина указан по-долу в настоящите правила.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не отговарят на някое от условията за участие в играта, като например са регистрирали невалидни касови бонове, регистрират касови бонове, които вече са регистрирани за участие в играта, използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни, за да се регистрират многократно и/или по друг начин да изкуствено увеличат шансовете си за печалба. В тези случаи решението на
Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта
или други трети лица във връзка с такова съдържание.

За целите на провеждане на играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
* Общо 15 (петнадесет) броя кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) наричани по-долу „малки награди“;

* Общо 5 (пет) броя кафеавтомати Кrups, модел (EA819N10 Arabica Latte) наричани по-долу „големи награди“.

Един участник може да спечели награда само веднъж.
Един участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях отговаря на условията на играта.

По отношение на всички регистрации на касови бонове с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
- минимална стойност на покупката - 10,00 лв (десет лева);
- покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един касов бон;
- покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-
31.07.2020г) от търговски обект на територията на България.
- Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност 20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00
(четиридесет) или повече лева, може да участва с 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации за участва е Играта, доколкото покупката е отразена в отделни касови бонове, всеки от които удостоверява покупка за 10,00 (десет) или повече лева и е регистриран в системата поотделно.

Във връзка с горното: (а) всеки участник, който е регистрирал касов бон с покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма от 10,00лв. участва в тегленията до края на периода на играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един касов бон това увеличава шанса му за печалба в играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.

(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой касови бонове за покупки, но може да спечели награда само
веднъж.

(в) Един и същ касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване на наградата в случай на печалба.

След регистриране на касовия бон, ще получите кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен номер с информация дали регистрацията е била успешна. С
изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения. Обърнете внимание: за регистрация на касов бон се използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма за касови бонове се получава единствено след първоначална регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез създаване на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, чрез специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта www .alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта www .alpropromo.shop след печалба.

През всяка седмица (от общо пет), следваща първата седмицата от началото на Играта, ще бъдат определяни победителите на 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi) както следва:
- 07.07.2020г. - първо теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 14.07.2020 - второ теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 21.07.2020г. - трето теглене - разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат ,Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 28.07.2020г. - четвърто последно – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 04.08.2020г. – пето последно теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);

По време на последното теглене на 04.08.2020г ще бъдат определени резервни печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се
извършва след края на периода на провеждане на играта, за да
се осигурят равни възможности за натрупване на шансове за
печалба на всички участници в Играта, без значение дали са
извършили и регистрирали покупките за участие в началото
или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане
на Играта е 01.07.2020 – 31.07.2020г. и право на участие в
тегленията имат единствено участници, които са извършили и
регистрирали покупки, отговарящи на условията на Играта,
през този период. Покупки и регистрации, извършени извън
този период не се считат за валидни и не се вземат предвид
при разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на
мобилния телефонен номер, с който са се регистрирали за
участие в играта. За да получи наградата си, печелившият
трябва да се свърже с Организатора на Играта в рамките
на 7 работни дни, от получаването на SMS-a, като
телефон 02 419 12 55 или 0898 150 555 между 9:00 до
20:00ч през работен ден. Печелившият следва да
предостави данни, необходими за доставката на наградата -
адрес на територията на Република България, телефон за
връзка, като адресът може да бъде офис на куриер.
Печелившите участници, следва да предоставят три имена, ЕГН и
постоянен адрес, който може да бъде различен от адреса за
доставка, доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите
имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с
оглед съставянето на задължителна счетоводна документация и
предоставяне тази документация на държавните контролни органи
за целите на данъчния контрол във връзка с награди от Игри ( за
повече информация – виж Раздел 3 от настоящите Правила ).
Предоставянето на горните данни е задължително условие.
Печелившите, които не предоставят данните за доставка
в срок, губят правото си да получат наградата и на последващо
участие в Играта. В този случай, Организаторът ще
разпредели непотърсените вече награди по списък на
изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от
обявените за резервни печеливши не потвърди и не предостави
данни за получаване на наградата по посочения в тази точка
ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите
участници на посочен от тях адрес за доставка, чрез куриер, не
по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за
доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния
номер, предоставен от получателя. В случай, че е заявен личен
адрес за доставка, при отсъствие на печелившите участници,
наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на
куриерската служба, за което получателят ще бъде уведомен.
В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от
куриера в срока за получаване, определен от съответната
куриерската фирма. Непотърсените награди ще се
разпределят на резервните печеливши по реда на изтеглянето
им.

Наградата следва да бъде получена от печелившия
участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения
адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник,
ако печелившият изрично е заявил това при потвърждаването
на данните за доставка, като е посочил името на реалния
получател. В този случай Организаторът не носи отговорност
за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и касовия бон, с който е спечелена наградата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара