Спечелете двойна пенсия и още хиляди награди


Краен срок - 30 септември 2020

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ТОМБОЛАТА?

1.    Вземете безплатната EasyPay карта на някоя от касите посочени на този линк

2. Заявете желанието си да получавате пенсия по Вашата EasyPay карта. Вече участвате в томболата за удвояване на пенсия!

3. На същата каса можете да активирате и проследяване на сметката си във Viber.
Така ще имате възможност да играете за още хиляди парични награди при стартиране на играта "Колелото на печалбите".

Участник в Томболата може да бъде всяко физическо лице, придобило и упражнило правото си на пенсия, съобразно приложимото законодателство, което отговаря едновременно на следните условия:
1. физическото лице получава полагащата му се пенсия по платежна сметка, обслужвана и водена от „Изипей“ АД – за да вземе участие в томболата, лицето следва да има реално получена пенсия по сметката си в „Изипей“ АД.
2. физическото лице притежава издадена платежна карта на „Изипей“ АД към сметката си по т.5.1.1.

Всяко физическо лице, придобило и упражнило правото си на пенсия, може да заяви желанието си ежемесечно да получава полагащата му се пенсия чрез паричен превод от НОИ по негова лична платежна сметка в „Изипей“ АД. Заявлението по предходното изречение може да се подаде директно на каса от мрежата на Организатора. За нови клиенти на „Изипей“ АД при подаване на заявление по смисъла на предходното изречение „Изипей“ АД открива на лицето и платежна сметка с IBAN, по която да получава пенсията си.

Всяко, желаещо да участва в Томболата лице, следва да притежава и издадена от „Изипей АД платежна карта. За нови клиенти, издаването на платежна карта от „Изипей“ АД се заявява заедно с подаване на заявлението по т. 5.2 във всеки от офисите на „Изипей“ АД, включен в списъка, публикуван на адрес: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list_ezp.

ВАЖНО! Ако вече сте клиент на “Изипей” АД, придобили сте право на пенсия и притежавате платежна сметка с IBAN от “Изипей” АД, но нямате издадена Изипей карта към сметката, моля свържете се с Организатора на тел. 0700 20 787, за да получите точни инструкции какви действия следва да предприемете, за да получите Изипей карта и да се включите в тегленията
от Томболата.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Участието в Томболата се реализира в периода посочен в т. 3, както следва:

Всеки клиент, който е заявил получаването на пенсията си от НОИ по сметката си в „Изипей“ АД и притежава издадена към нея Изипей карта, автоматично бива регистриран за участие в томболата и придобива качеството „участник“. В случай че клиент, отговарящ на условията за участие по т. 5.1, не желае да участва в настоящата Томбола, той/тя следва да заяви своя отказ от участие на имейл адрес: office@easypay.bg.

Съществуващи клиенти по смисъла на т. 5.5 се регистрират за участие в Томболата, след като са се свързали с Организатора и са изпълнили предоставените им инструкции.

С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната от “Изипей“ АД Томбола.

Всеки регистриран участник по реда на т.6.1 или 6.2. участва във всички тегления на печеливши, които предстоят след датата на регистрацията му за участие по реда на т.6.1. Регистрацията за участие важи за целия срок на провеждане Томболата.

Всеки участник, за когото са налице условията по т. 5 и т. 6, участва в Томболата с уникалния 13 – цифрен номер на своята Изипей карта.

Томболата се провежда в три етапа – всеки етап с продължителност от един календарен месец, като печелившите участници ще бъдат изтегляни до 15-то число на следващия календарен месец, при спазване на реда по т. 7.

Всеки месец за срока на провеждане на Томболата по десет участника ще печелят парична награда, равняваща се на пълния размер на получаваната от тях пенсия по платежната им сметка в „Изипей“ АД.

Тегленето на десетте печеливши участници за всеки от трите календарни месеца, в които се провежда Томболата, ще се извършва до 15-то число на следващия календарен месец.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички уникални номера на карти на регистрирани участници в Томболата. Всяко теглене на наградите се извършва автоматично чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните номера на картите на Участниците и на случаен принцип ще бъдат избирани по 10 (десет) номера на карти.

Всяко теглене на печелившите номера на карти ще се излъчва на живо по БГ радио в сутрешното предаване “Стартер”, в присъствието на 3 (трима) служители на Организатора или посочени от него лица, които съблюдават за спазването на случайността на избора на изтеглените номера, като за всяко от тегленията на печеливши се съставя и Протокол.

Печелившите номера на карти ще бъдат обявени в три тегления - на 11.08.2020 г., на 14.09.2020 г. и на 12.10.2020 г. в ефира на БГ радио в сутрешното предаване “Стартер”. Краят на промоцията ще бъде на 31.10.2020 г., когато ще бъдат изплатени наградите на последните печеливши участници в играта.

В срок до 5 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници във всеки етап от Томболата, Организаторът ще се свързва с десетте печеливши за съответния месец на телефонните номера, които те са посочили при издаване на Изипей карта, за да ги уведоми за спечелената награда.

Печелившите участници получават наградите си по платежната си сметка в Изипей в срок до 10 работни дни след извършено теглене на печеливши по реда на т. 7.4, при условие че в посочения месец са получили по платежната си сметка превод на пенсията си от НОИ.

Последните 6 цифри от номерата на картите на печелившите участници, спечелили награда, ще бъдат публикувани на страницата на Организатора www.easypay.bg, на официалната Facebook страница на Организатора и във Viber.

Всеки участник може да получи информация дали е спечелил от Томболата и в собствените каси на Организатора, като се идентифицира с картата си и документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара