Спечелете смартфони A1 Alpha 20 и А1 Alpha 20+


Краен срок - 28 юни 2020

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
1. попълни викторината A1 Alpha 20 Quiz;
2. се регистрира като попълни име и имейл адрес.
3. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани като бележка на Facebook страницата на А1 на адрес https://www.facebook.com/A1Bulgaria/;
4. С факта на регистрация за участие в Кампанията Участникът, се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни (две имена и имейл), както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на Кампанията.
Включването на Участниците в Кампанията означава, че те са приели настоящите Правила.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.

Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 и отговаря на изискванията на т.3.2 се включва в теглене за наградите по т. 5 по-долу.

При съгласие от страна на Участника да се включи като такъв в Кампанията и да бъде включен в тегленето за награда, той трябва да следва следните стъпки:
1. Да отговори на всички въпроси от анкетата
2. Да попълни своите две имена (първо име и фамилия) и имейл адрес в определената затова регистрационна форма на страницата на Кампанията.
3. Да прочете и да се съгласи с правилата на Кампанията, които са качени на сайта на Кампанията.
4. Да потвърди своето участие като кликне върху бутона „Регистрирай се“.

Награди:
· 1 брой смартфон A1 Alpha 20
· 1 брой смартфон А1 Alpha 20+

През периода на Кампанията ще се извърши едно теглене: на 29.06.2020 година.

Печелившите участници са 2 /двама/ на брой, които се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на печелившите участници се изтеглят по още 2 (двама) резервни печеливши участници за всеки един от 2-та печеливши участника. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.

След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара