Спечелете 10 електрически тротинетки от Palmolive и Kaufland


Играта е приключила!

Печеливши:
Васил Георгиев
Николай Николов
Атанас Палхутев
Ивайло Алексиев
Мирослав Пенев
Даниела Войнова
Татяна Георгиева
Мариана Колева
Анелия Стаменова
Ирен ИхтиманскаИграй и спечели с Palmolive

Само от 08.06.2020 до 19.07.2020г всеки закупен душ гел Palmolive за минимум 3,79 лева може да ти донесе една от 10 електрически тротинетки. Регистрирайте уникалния промо код от опаковката на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за една от 10 електрически тротинетки. Пазете касовата бележка до приключване на промоцията. Наградата е илюстративна и може да се различава от реалната.


За да се включите в Кампанията за спечелването на една от 10 електрически тротинетки трябва да посетите електронната страница www.palmolivepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода, който сте получили, след закупуване на промоционални продукти Palmolive (“Код”) на стойност минимум 3.79 лева. Всички продукти, които ще участват в Промоционалната игра ще бъдат снабдени с уникален код, поставен на видимо място на опаковката им. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Кампанията.

Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 08.06.2020 г. на www.palmolivepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 19.07.2020г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

Само от 08.06. до 19.07.2020г. всеки закупен душ гел Palmolive за минимум 3.79 лева може да ти донесе подарък електрическа тротинетка. Регистрирайте уникалния промо код от опаковката върху продукта на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за една от 10-те електрически тротинетки на стойност 369 лв. Пазете касовата бележка до приключване на Кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на www.palmolivepromo.bg.

Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

Спечелилите награда се избират на случаен принцип на 23.07.2020 измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на Кампанията и където може да научи, кои са печелившите от томболата;

В края на Кампанията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща и по телефон (и по двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

Всеки от спечелилите участници получава електрическа тротинетка. Организаторът ще раздаде общо 10 електрически тротинетки като награда на спечелилите участници.

Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

Приблизителната стойност на една награда е 369 лв (триста шестдесет и девет лева),

Спечелването на награда е обвързано с покупка.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

Краен срок - 19 юли 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара