Спечелете дамски велосипеди, слушалки JBL и 300 бутилки Flaška


Краен срок - 30 юни 2020

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

    В периода на Кампанията да закупи в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse.
    Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
    След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/ фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:
        Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
        Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
        Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
        Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
        Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум два или повече продукти с марката Libresse.
        На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. от участващите в промоцията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
    Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода 01 юни 2020 г., 00:00 часа – 30 юни 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 01 юни 2020 г., 00:00 часа – 30 юни 2020 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

 В тегленето за големите награди се включва всеки участник в Кампанията регистрирал една или повече валидни касови бележки или фактури за покупка на продукти Libresse на минимална стойност поне 10 лв. с ДДС.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 324 (триста двадесет и четири) броя награди, както следва:

    дневни награди – 300 бр. стъклена бутилка Flaška, по 10 бр. за всеки ден от периода на Кампанията;
    седмични награди – 20 бр. Bluetooth слушалки JBL, на стойност 157.54 лв. без ДДС, по 5 бр. на всяка седмица от периода на Кампанията;
    голяма награда – 4 бр. дамски велосипед с кошница Cross Picnic 700c, на стойност 829.00 лв. без ДДС, които ще бъдат изтеглени в края на кампанията.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответния ден ще бъдат включени в тегленето на съответните дневни награди.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.*

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

    Седмица 1 (08.06.2020 г.)
    Седмица 2 (15.06.2020 г.)
    Седмица 3 (22.06.2020 г.)
    Седмица 4 (01.07.2020 г.)

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

Големите награди ще бъдат изтеглени на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 1 юли 2020 г. Печелившите ще бъдат обявени на сайта на Кампанията до 2 юли 2020 г. Едно участие в тегленето за големите награди се осигурява на участник в Кампанията срещу една или повече регистрирани и валидни касови бележки или фактури за покупка на продукти Libresse на обща стойност поне 10 лв. с ДДС.

В тегленето на голямата награда участват регистрирани и валидни доказателства за покупка, с които не са спечелени дневна или седмична награда. 

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара