Спечелете Apple iPhone SE 2 и 50 ваучера по 50 лв.


Краен срок - 5 юли 2020

За да вземат участие в Кампанията, лицата по т. 3.1. по-горе следва да отговарят едновременно на всички условия по-долу:

1. Към началната дата на Периода на Кампанията да имат създаден потребителски профил на Платформата („акаунт“) / да създадат нов потребителски профил („акаунт“) на Платформата в рамките на Периода на Кампанията;

2. Да са абонират за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“ чрез въвеждане на своя имейл адрес, с който е регистриран техния акаунт по т. 3.2.1. по-горе, на посочения линк за абонамент или чрез опциите за абониране за „Бюлетина/Нюзлетъра на eMAG” чрез кликане и отбелязване като активно на полето до Newsletter в таба „Моите абонаменти“ от потребителския акаунт в Платформат еМАГ; „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“ представлява периодични имейли с информация за текущи кампании на Платфомата Емаг, които Емаг изпраща на потребителите периодично, но най-малко веднъж седмично;

3. Абонирането да е станало след началната дата на Периода на Кампанията, като, за избягване на съмнение, акаунти и имейли, за които преди началото на Периода на Кампанията, е бил наличен активен абонамент за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“, няма да се считат за нови абонаменти за целите на Кампанията и за тях няма да са налице условията по чл. 3.2.2 по-горе;

4. За целите на Кампанията, и в рамките на Периода на Кампанията, абонирането по т. 3.2.2 ще може да се прави само веднъж от даден потребителски профил (акаунт) и за даден имейл;

5. С абонирането си за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“ участникът дава съгласието си на посочения от него имейл за абониране да получава периодично
„Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“ до момента, в който оттегли своето съгласие за това. Даденото съгласие за получаване на „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“ може да бъде оттеглено по всяко време от всеки участник чрез опциите от потребителския му акаунт, в таб „Моите абонаменти“, както и чрез използване на линка за деабониране във всяко едно изпратено до участника имейл съобщение, част от „Бюлетина/Нюзлетъра на Емаг“.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка (съответно поръчка на сайта).

Организаторите ще предоставят на изтеглени на случаен принцип участници в Кампанията следните награди:
1 бр. Apple iPhone SE 2, 64 GB (наричан по-долу „Предметната награда“), който ще бъде спечелен след края на Периода на кампанията и за спечелването на който ще участват на случаен принцип всички участници, отговарящи на условията на настоящия Правилник;
• Общо 50 бр. Ваучери на стойност 50 лв. С ДДС, всеки от които ще може да се използва на Платформата eMAG за продукти, предлагани от eMAG, за период от един календарен месец от предоставянето им на спечелилите ги участници(наричани по-долу „Наградите Ваучери“). Наградите ваучери ще бъдат теглени на седмична база, разпределни в 5 поредни седмици по 10 бр. ваучери за всяка, в периода на Кампанията, като за участие в жребия за всяко теглене на Награди Ваучери ще могат да участват участниците, които отговарят на условията на настощия Правилник за всяка една седмица, започваща от Понеделник до Неделя, вкл., в рамките на Периода на Кампанията;

Всеки участник който отговаря на условията по точка 3. по-горе участва в тегленето на случаен принцип с един съответстващия номер на тази поръчка на този Участник съгласно правилата по-долу.

Всеки Участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

еМАГ ще проведе тегленето на печелившите Участници за Предмената награда - до една седмица след края на Кампанията, и в рамките на два дни след приключване на съответно обявения седмичен период за Наградите Ваучери, чрез платформата https://www.randomwinners.com.

Тегленията ще се извършат на случаен принцип като еМАГ ще даде номер на имейла на всеки Участник съгласно правилата на настоящия Правилник, като тегленията ще се извършват измежду тези номера. еМАГ няма да предоставя лични данни на Участниците на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки на Участници.

По време на тегленето на печелившите Участници за Предметната награда, ще бъде изтеглени и резерви – 2 резерви, в случай че Участникът, печеливш Предмената награда, не потвърди желанието си да получи съответната Награда, не предостави исканите данни или се откаже от получаване на Наградата си.

До края на седмицата, следваща седмицата в която съответния Участник се е абонирал, и за която вече е осъществено теглене, eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Награда Ваучер и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш Участник и ще го уведоми за срок и начина, по който ще му изпрати съответно спечеления Ваучер Награда, както и за условията и начина на изполване на така спечеления Ваучер на Платформата.

До 12.07.2020 г. eMAG ще изпрати на печелившия Участник, спечелил Предметна Награда, имейл с който да го уведоми, че за да получи Наградата си следва да се свърже по следния и-мейл marketing@emag.bg с ЕМаг, като предостави три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка от страна на Емаг. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил Предметна награда участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на предметната награда на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.

Печелившият Участник, спечелил Предметна награда, трябва да изпрати и-мейл до Емаг, с който потвърждава желанието си да получи Предметната наградата и да предостави данните, които са необходими на Емаг за предоставяне на Предметната Награда. И-мейлът до Емаг следва да бъде изпратен от същия електронен адрес, с който печелившият Участник, спечелил Предметна награда, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият Участник не изпрати и-мейл до Емаг до 19.07.2020 г. или не предостави данните си, съгласно разпоредбите на настоящия Правилник, то Предметната Награда няма да му бъде изпратена. В този случай eMAG ще изпрати същото запитване до първата по ред резерва и ще даде възможност на този Участник да получи Предметната Награда, при условията, посочени в настоящия правилник, със съответно същите по продължителност срокове за отговор от страна на Резервния Участник. Същото Емаг ще направи и след изтичане на така определените срокове и непредоставяне на нужните данни и от страна на първата по ред резерва, съответно – за втората по ред резерва.

 Предметната награда ще бъде доставена безплатно до печелившия Участник на посочения от него адрес чрез куриер. Предметната Награда може да бъде получена от печелившия участник. Допуска се Предметната награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия Участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил Предметната наградата от името на печелившия Участник. При отсъствие на печелившия Участник, спечелил Предметна награда, на посочените от него адрес, Предметната награда се оставя в офис на куриерската компания в близост до адреса на печелившия, откъдето последният може да я получи в рамките на 7 работни дни от уведомяването на печелившия, че Предметната награда е оставена в този офис. В случай че в посочения срок наградата не бъде получена, Предметната награда ще бъде изпратена наново до адреса на печелившия за негова сметка.

eМАГ ще изпраща ваучерите за отстъпка в електронен формат на и-мейла, посочен от Участника, спечелил Награда Ваучер при създаване на акаунта му в Платформата. Ваучерите ще бъдат изпратени или предоставени от еМАГ в периода до края на седмицата, в която е било осъществено съответното теглене на Награди Ваучери съгласно настоящия Правилник, за което спечелилите Ваучери Награди участници ще бъдат уведомени чрез имейл, изпратен от еМАГ до имейл адресите им, с които са свързани техните акаунти на Платформата.

Всеки отделен ваучер е приложим за отделна поръчка. Ваучер, получен в настоящата Кампания, не може да се комбинира с друг ваучер, получен в настоящата Кампания или в друга кампания.

Ваучерите ще са валидни и ще могат да се използват за периода от поне един календарен месец от предоставянето им на спечелилия участник. В случай, че междувременно се наложи удължаване или промяна на срока на валидност на Наградите Ваучери, еМАГ ще уведоми спечелилите Ваучери награди участници за това в имейла, с който еМАГ ще предостави Ваучерите Награди, или чрез нов имейл, изпратен от еМАГ до имейл адресите им, с които са свързани техните акаунти на Платформата.

Ако стойността на поръчката, към която ваучер се прилага е по-ниска от стойността на ваучера, Участникът, спечелил Награда Ваучер, губи разликата. Ако стойността на такава поръчка е по-висока от стойността на ваучера, Участникът следва да доплати разликата.

Участникът, спечелил Награда Ваучер, няма право в замяна на ваучера получен във връзка с Кампанията да получи паричната му равностойност.

eMAG ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.

Използването на eMAG ваучера става след като кодът му се въведе при регистрацията на поръчка на указаното за това място в Платформата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара