Спечелете 20 Apple AirPods 2 и 61 броя безжични колонки


Краен срок - 30 юни 2020

С Discreet печелиш награда, която звучи толкова свежо

С пакет Discreet 60 или 100 броя можеш да спечелиш награда, с която лятото ти звучи още по-свежо. Лесно е: купи пакет Discreet 60 или 100 броя, регистрирай номера на касовата бележка от покупката с SMS на 10800 с текст: DXXXXXXXX (където Х обозначава цифра от номера) не по-късно от 30 юни 2020 г. и стискай палци!

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a).   20 (двадесет) броя Apple AirPods 2; 
(б).   61 (шестдесет и един) броя водоустойчиви безжични тонколонки.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукт.

Необходимо е Участникът да направи покупка на пакет ежедневни превръзки Discreet 60 или 100 бр. в периода на осъществяване на Кампанията и да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 10800 с текст „DХХХХХХХХ“, където „ХХХХХХХХ“ обозначава осемцифрения номер на касовата бележка/фискалния бон от покупката, а буквата на латиница „D“ е префиксът на Кампанията.

С изпращането на SMS съобщението Участникът декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите правила на Кампанията.

В случай, че спечели и когато бъде поискано от него, Участникът трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка, чийто номер е изпратил по време на SMS регистрацията. На (снимката на) касовата бележка трябва да са видими регистрираният номер, датата на покупката и името на закупения продукт на Discreet.

В случай на спечелване на награда, Участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на наградата.

Участници, които не спазват настоящите правила или не отговарят на условията на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите правила, са забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят  и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния Участник/ съответните Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Награди от РАЗДЕЛ III. НАГРАДИ, т. 1 (20 Apple AirPods 2 и 61 водоустойчиви безжични тонколонки) ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствие на тричленна комисия. Участие в жребия за наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия. Имената на всички печеливши Участници ще бъдат обявени на 15.07.2020 г. чрез публикуване на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/, след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

При второто теглене, освен спечелилите, ще се изтеглят допълнителни 5+15 резервни Участника по вид награда, в случай, че не може да се установи контакт с някой от спечелилите Участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата.

Печелившите Участници ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда, в който е посочен линк към съответна лендинг страница (landing page) – в зависимост от това дали спечелената награда е награда по раздел III, НАГРАДИ, т. 1, б. а) или е награда по раздел III, НАГРАДИ, т. 1, б. б). В срок до 5 (пет) дни, на посочената лендинг страница, печелившият Участник трябва да попълни изискващите се лични данни и да качи снимка на печелившата касова бележка. Телефонният номер, който Участникът ще въведе на лендинг страницата, трябва да съвпада с този, с който Участникът се е регистрирал първоначално, чрез изпращане на SMS. На снимката на касовата бележка, която Участникът трябва да качи на лендинг страницата, трябва да са видими: 1) номер на касовата бележка, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS; 2) дата на покупката, която трябва да е в периода на промоцията и 3) име на закупения Discreet продукт, пакет от 60 или 100 броя.

Печелившият Участник трябва да следва инструкциите на лендинг страницата и задължително да попълни всички необходими данни, вкл. име и фамилия, телефон и адрес за доставка на наградата, дата, месец и година на раждане – във всички случаи и презиме и ЕГН, ако се изисква с оглед фискалните задължения на Организатора за деклариране на наградата по реда на ЗДДФЛ. Печелившият Участник следва да потвърди изрично желанието си да получи наградата, да приеме настоящите правила и ако желае да даде изричното си съгласие имената му да бъдат обявени чрез публикуване на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/. Потвържденията по предходното изречение се предоставят от печелившия Участник чрез попълване на съответните полета в лендинг страницата.

Попълнените данни в лендинг страниците ще се верифицират, като телефонният номер от SMS регистрацията и този посочен в съответната лендинг страница трябва да съвпадат. След извършена успешна верификация, печелившият Участник ще получи обаждане: 1) за потвърждаване на адреса за доставка;  2) за информация за необходимостта от подписване на документи при получаване на наградата (Приемо-предавателен протокол, съответно и Служебна бележка за доход и изплатен данък в случай, че е спечелена награда по раздел III, НАГРАДИ, т. 1, б. а); 3) за необходимостта, при получаване на наградата, да представи на куриера оригинала на печелившата касова бележка за сверяване с изпратената на посочената лендинг страница, снимка на касовата бележка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара