Спечелете 120 броя Tefal OptiGrill, чаши и престилки от Coca-Cola


Краен срок - 30 юни 2020

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Кауфланд.

„Участващи опаковки“ са само пластмасови  бутилки с продукти Кока-Кола (Coca-Cola), Фанта (Fanta) и Спрайт (Sprite) в разфасовки от 1.5L и 2L.

В кампания участват всички вкусове на изброените марки:

Опаковки от 1.5Л:

Кока-Кола
Кока-Кола Без Захар
Фанта Портокал
Фанта Меднес
Фанта Лимон
Фанта Грозде
Фантя Бяла Праскова
Спрайт

Опаковки от 2Л:

Кока-Кола
Кока-Кола Без Захар
Фанта Портокал
Спрайт


С участие в Кампанията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

    Чаша на Coca-Cola;
    Престилка на Coca-Cola.

Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившите се определят чрез жребий в присъствието на Нотариус съгласно Раздел 8 от настоящите правила:

    Грил OptiGrill с марка Tefal, модел GC712 – 120 бр.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, всеки печеливш подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола да представи лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция „Биспоук България“ ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

За участие в Кампанията е необходима покупка на два продукта Coca-Cola, Fanta всички вкусове или Sprite в опаковки от 1.5L, 2L, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта. Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1.

Наградите, описани в т. 7.1, се печелят на място в търговския обект, определен за Кампанията (награден център за награди по т. 7.1), веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

За спечелване на наградите, описани в т. 7.2, е необходимо да бъде попълнен талон за участие в томбола, съдържащ две имена, телефон за връзка и номер на касов бон, издаден от търговския обект и съдържащ поне два от участващите в Кампанията продукти. Пускането на талона в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2.

Информацията, която се попълва в талона е следната:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
    Две имена;
    Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в Кампанията;
    Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16 г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

При непопълване на всички полета, посочени в т. 8.3.2, участието в Кампанията не е възможно.

Тегленето на жребий ще се извърши в интервал от 2 седмици след изтичане на Кампанията в присъствието на нотариус.

Наградите в Кампанията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите по т. 7.2 ще бъдат доставени с куриер, избран от Организатора, като ще бъдат изпратени до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че печелившият е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса не повече от два пъти. Ако при първото посещение на куриер печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението.

Награди, които не са получени от печеливш в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Кампанията ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара