Спечелете таблет HUAWEI MediaPad M5 Lite 10 4G


Краен срок - 26 април 2020

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.
Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация в Instagram, които са:
· последвали страницата на Организатора в Instagram – telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg/
· разрешили техният Instagram профил да бъде публичен* за целия период на Кампанията, посочен в т. II и
· споделили как посрещат пролетта вкъщи с коментар под съответния Instagram пост на telenorbg.

Служители на Теленор България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, съответно в класирането на финалистите.

* Изискването за публичен Instagram профил е с цел Организаторът да може да се свърже със съответния участник чрез лични съобщения изпратени през Instagram, в случай че той е избран за победител или резерва в настоящата кампания.

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т.III, следва да напише в коментар как посреща пролетта вкъщи под поста за Кампанията в периода от 13.04.2020 г. до 23:59 ч. на 26.04.2020г. Постът, под който потребителите трябва да коментират, ще бъде публикуван в официалния Instagram профил на Теленор България на адрес https://www.instagram.com/telenorbg/, на дата 13.04.2020 г.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и съответно да не го допусне до разпределение на наградите, когато е публикувал отговор, който не съответства на темата на Кампанията и свързаното с нея изискване и/или не спазва добрите нрави, въпреки че отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел III, както и в случай че е публикувал отговора си извън конкретните дати и часове на Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на отговорите на участниците, включително и в случай че отговорът съдържа лични данни, като имена, телефонен номер и други на участника или други лица.
Участник се включва в Кампанията - съответно в разпределението на наградите - с една позиция, независимо колко коментара е оставил под конкретния пост в официалната страница на Теленор в Instagram.

Наградата в Кампанията се определя чрез жребий и представлява:
· 1 (един) брой HUAWEI MediaPad M5 Lite 10 4G

Тегленето на победителя и резервите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши след 26.04.2020 г. (но не по-късно от две седмици след тази дата) на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.

В жребия ще бъдат изтеглени 1(един) печеливш и 5 (пет) резерви.

Организаторът уведомява участника, спечелил жребия (съответно резервите по реда на тяхното изтегляне) с лично съобщение, изпратено от профила на Теленор България в Instagram (telenorbg) към Instagram профила, с който лицата са участвали в Кампанията.

Печелившият участник следва да отговори на личното съобщение на Организатора в Instagram в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, като:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в т.III;
• Предостави на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. В случай на ненавършено пълнолетие, участникът следва да уведоми Организатора, в отговора си за този факт, с оглед необходимостта от подписването на Приемо-предавателен протокол за получената награда.

Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара